Проведення декади циклової комісії природничо-математичних дисциплін З 02.04.2018 по 13.04.2017 в коледжі проходила декада
Звіт про проведення тижня циклової комісії 5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій» З 02.04.18 по 06.04.18
Cпорт 14 квітня 2018, 18.39 Новини
30.03.2018 Чернівецький коледж ЛНАУ прийняв на своїй спортивній базі міську профспілкову спартакіаду працівників системи АПК,
декада циклової комісії 5.05050204 11 березня 2018, 20.24 Новини
  Звіт про проведення декади циклової комісії 5.05050204 Декада циклової комісії 5.05050204 “Експлуатація та ремонт
Просимо допомоги!!! 23 січня 2018, 10.33 Новини
Звертаємось до всіх небайдужих і чуйних людей. Просимо допомогти зібрати кошти студенту Чернівецького коледжу Львівського

АвторизаціяПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
Понеділок, 13 листопада 2017, 12:17

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький  коледж

Львівського національного аграрного університету

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_______Н.Н.Сорочан

«___»_____2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про
академічну доброчесність

Чернівецького коледжу

Львівського національного аграрного  університету

Розглянуто та схвалено

на засіданні Педагогічної ради

протокол від ________ № __

м.Чернівці,

2017

Загальні положення

Положення про академічну доброчесність в Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного  університету (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного  університету (далі – ЧК ЛНАУ), здобувачами вищої освіти.

Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Положення ЧК ЛНАУ, Правил внутрішнього розпорядку ЧК ЛНАУ, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів ЧК ЛНАУ.

Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності ЧК ЛНАУ (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між  педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

Педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ЧК ЛНАУ, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах - освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

Поняття та принципи академічної доброчесності

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

Для забезпечення академічної доброчесності в ЧК ЛНАУ необхідно дотримуватися наступних принципів:

- демократизм;

- законність;

- верховенство права;

- соціальна справедливість;

- пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

- рівноправність;

- гарантування прав і свобод;

- науковість;

- професіоналізм та компетентність;

- партнерство і взаємодопомога;

- повага та взаємна довіра;

- відкритість і прозорість;

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

ЧК ЛНАУ здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та вищої освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

- об’єктивно та неупереджено оцінювати знання та вміння здобувачів вищої освіти;

- якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні обов’язки;

- впроваджувати у свою діяльність інноваційні методи навчання;

- відповідно до вимог законодавства підвищувати свою кваліфікацію;

- дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

- не розголошувати конфеденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

- надання достовірної інформації;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти;

- уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів;

- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

- негайно повідомляти Адміністрацію ЧК ЛНАУ у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та вищої освіти;

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- повагу до  педагогічних працівників;

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

- подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

- поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;

- бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

- використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них;

- не фальсифікувати або не фабрикувати інформацію з наступним використанням в роботі (курсовому або дипломному проекті);

- не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у освітній  діяльності;

- не здійснювати або не заохочувати будь-якими способами зміну отриманої академічної оцінки;

- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

- негайно повідомляти Адміністрацію ЧК ЛНАУ у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності

3 метою виконання норм цього Положення в ЧК ЛНАУ створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).

Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції Адміністрації ЧК ЛНАУ щодо накладання відповідних санкцій.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством в сфері освіти та вищої освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Положенням ЧК ЛНАУ, Правилами внутрішнього розпорядку ЧК ЛНАУ, іншими нормативними (локальними) актами ЧК ЛНАУ та цим Положенням.

Склад Комісії затверджується  наказом  директора ЧК ЛНАУ.

Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

До складу Комісії за посадами входять: заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, голова комісії із запобігання корупції,  юрист коледжу, голова студентського  самоврядування коледжу.

Будь-який працівник ЧК ЛНАУ, здобувач вищої освіти ЧК ЛНАУ може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, курс, група, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

3а результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики  педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти;

- ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти;

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню  діяльність ЧК ЛНАУ;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів ЧК ЛНАУ.

Відповідальність за порушення академічної доброчесності

За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

Формами проявів академічної недоброчесності  є:

- академічний плагіат;

- академічне шахрайство;

- виконання на замовлення та (або) продаж академічних текстів (контрольних, курсових та дипломних проектів);

- академічна фальсифікація та фабрикація  будь-яких даних з питань освітнього процесу;

- приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів  навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;

- академічний обман;

- академічне хабарництво;

- конфлікт інтересів;

- приватний інтерес;

- службова недбалість;

- зловживання впливом.

Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) творчих результатів, отриманих іншими особами, як результатів власною творчості, та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

- навчальні (курсові проекти, реферати тощо) та дипломні проекти здобувачів вищої освіти, науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій). Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють голови циклових комісій.

Форми академічного плагіату:

- використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

- парафраз аби цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

- спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

- представлення в якості власного твору (курсового і дипломного проекту, реферату, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом яких є:

- посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);

- проходження процедур контролю знань підставними особами;

- списування - використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

- повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, курсового або дипломного проекту тощо);

- складання іспиту чи заліку іншою особою.

Академічний обман - надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (творчої) діяльності чи організації освітньої процесу.

Академічне хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

В свою чергу, неправомірна вигода - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Службова недбалість - невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Зловживання впливом - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

- дисциплінарна;

- адміністративна та кримінальна;

- відмова у присудженні кваліфікації чи присвоєнні педагогічного звання;

- позбавлення присудженої кваліфікації чи присвоєного педагогічного звання;

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

- інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, в т.ч. звільнення з ЧК ЛНАУ, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності.

За порушення правил академічної доброчесності здобувачі вищої освіти притягуються до таких форм відповідальності:

- повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);

- повторне проходження навчального курсу;

- попередження;

- позбавлення академічної стипендії;

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання

- відрахування із ЧК ЛНАУ тощо.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею

академічної доброчесності, має такі права:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

Попередження  академічної  недоброчесності

Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЧК ЛНАУ використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

- інформування здобувачів вищої освіти та  педагогічних працівників  про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

- розповсюдження методичних матеріалів;

- проведення семінарів із здобувачами вищої освіти з питань інформаційної діяльності ЧК ЛНАУ, правильності написання творчих, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;

- ознайомлення здобувачів вищої освіти та педагогічних працівників із цим Положенням;

- посилення контролю голів циклових комісій, керівників курсових та дипломних проектів, членів екзаменаційних комісій щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо;

 

- перевірка курсових і дипломних проектів на предмет академічного плагіату;

 
Чернівецький коледж будівництва та архітектури, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Розробка сайту: cntgfy
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET