Проведення декади циклової комісії природничо-математичних дисциплін З 02.04.2018 по 13.04.2017 в коледжі проходила декада
Звіт про проведення тижня циклової комісії 5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій» З 02.04.18 по 06.04.18
Cпорт 14 квітня 2018, 18.39 Новини
30.03.2018 Чернівецький коледж ЛНАУ прийняв на своїй спортивній базі міську профспілкову спартакіаду працівників системи АПК,
декада циклової комісії 5.05050204 11 березня 2018, 20.24 Новини
  Звіт про проведення декади циклової комісії 5.05050204 Декада циклової комісії 5.05050204 “Експлуатація та ремонт
Просимо допомоги!!! 23 січня 2018, 10.33 Новини
Звертаємось до всіх небайдужих і чуйних людей. Просимо допомогти зібрати кошти студенту Чернівецького коледжу Львівського

АвторизаціяПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ТИ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
Середа, 08 лютого 2017, 13:17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗГЛЯНУТО І ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ                              НАКАЗОМ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

ПРОТОКОЛ № _____                                                             №_______ ВІД "____"________ 2016 Р

ВІД "____"__________________ 2016 РОКУ

ПРАВИЛА

ПРИЗНАЧЕННЯ ТИ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ

СТУДЕНТАМ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ

ЛЬВІВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                    ПОГОДЖЕНО

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО                                                                  ГОЛОВА ПРОФСПІЛКОВОЇ

САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ                                                      ОГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

____________________ В. ГИЩУК                                                       _________________ С. НЕБЕЛЬСЬКА

ЧЕРНІВЦІ

2016

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Положення розроблено на підставі чинного законодавства, в тому числі, Постанови Кабінету Міністрів України № 882 від 12 липня 2004 р., «Питання стипендіального забезпечення» зі змінами (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871; 2006 р., N 7, ст. 363; 2008 р., N 21, ст. 588; 2011 р., N 73, ст. 2739; 2012 р., N 91, ст. 3677; 2013 р., N 30, ст. 1030, N 33, ст. 1158, N 37, ст. 1304; 2016 р., N 26, ст. 1026) та в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1050 від 28 грудня 2016 р. «Порядок призначення і виплати стипендій».

1.2. Дане Положення регулює порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету (далі - Коледж)

1.3. Дія цього Положення поширюється на осіб, які навчаються на денній формі навчання у Коледжі за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ

2.1. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Коледжем та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

2.2. Особам, які навчаються на денній формі навчання у Коледжі за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету призначаються такі стипендії:

· академічні - за результатами навчання;

· соціальні - на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

2.3. На загальних підставах відповідно до цього Положення здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3. АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ

3.1. Академічними стипендіями є:

ü стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам, за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

ü ординарні (звичайні) академічні стипендії

ü стипендії у підвищеному розмірі, призначаються студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні. Розмір академічної стипендії, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти, відповідно до рішення стипендіальної комісії, займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

3.2.. Розмір академічних стипендій для осіб, які навчаються на денній формі навчання у Коледжі за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної академічної стипендії з урахуванням успішності стипендіата.

3.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

3.4. Правила призначення академічних стипендій у Коледжі розробляються відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій і затверджуються педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

3.5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

3.6. Особам, які навчаються на денній формі навчання у Коледжі за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

3.7.  У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

3.8. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

3.9. На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу Коледжу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

3.10. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з Правилами призначення і виплати стипендій за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

3.11. Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з Правилами призначення і виплати стипендій за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

3.12  Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної академічної стипендії Коледжу. Рішенням директора Коледжу  таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до Правилами призначення і виплати стипендій.

3.13. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з Правилами призначення і виплати стипендій.

3.14. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається студентам, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції а також студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до Коледжу, в межах ліміту стипендіатів.

4. СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

4.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов'язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності.

4.2.  Право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, із числа:

1. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту»;

2. особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

3. шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

4. осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5. осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України  «Про вищу освіту»;

6. дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

7. дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Коледжу , але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України  «Про вищу освіту»;

8. дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у Коледжі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України  «Про вищу освіту».

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до директора із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

· прізвище, ім’я та по батькові;

· число, місяць, рік народження;

· зареєстроване та фактичне місце проживання;

· підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

· паспорт громадянина України;

· свідоцтва про народження дитини;

· довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

· студентського квитка.

Крім того, студенти  додатково подають такі документи:

Особи, зазначені в підпункті 1 пункту 4.2:

ü копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

ü копію свідоцтва про смерть батьків;

Особи, зазначені в підпункті 2 пункту 4.2:

ü копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

Особи, зазначені в підпунктах 3 - 4  пункту 4.2:

ü довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

ü акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

ü копію довідки медико-соціальної експертизи;

ü копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4.2, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

Особи, зазначені в підпункті  5  пункту 4.2:

ü копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

ü довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

Особи, зазначені в підпункті  6  пункту 4.2:

ü копію свідоцтва про смерть батька (матері);

ü документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

ü копію довідки медико-соціальної експертизи;

Особи, зазначені в підпункті  7  пункту 4.2:

ü копію свідоцтва про смерть батька (матері);

ü копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

ü довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

Особи, зазначені в підпункті  8  пункту 4.2:

ü копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

4.3. Уповноважена особа, що визначена директором коледжу, приймає документи, передбачені даними Правилами, формує на кожного студента особову справу, завірену копію якої в десятиденний строк передає до органу соціального захисту населення за місцем розташування Коледжу

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в розмірі

ü студентам Коледжу, які мають право на призначення соціальних стипендій - 750 гривень;

ü студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків  – 2 000 гривень.

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з Коледжу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту  виплачується стипендія у призначеному розмірі.

Коледж щомісяця до 5 числа подає до органів соціального захисту населення на паперових та електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію, за формою згідно з додатком до цих Правил.

Після уточнення даних органом соціального захисту Коледж  включає осіб, щодо яких були виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць.

Для виплати соціальних стипендій Коледж  відкриває в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів.

Коледж протягом двох робочих днів після надходження коштів на зазначені рахунки виплачує соціальну стипендію студентам.

Інформація про виплачені соціальні стипендії щокварталу передається Коледжем до територіальних підрозділів ДФС.

4.4. Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

4.5. Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

4.6. Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

4.7. У разі коли за результатами навчання успішність студентів, становить 10 - 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п'ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, студенти, займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам, за рахунок коштів, передбачених Коледжу  для виплати академічних стипендій, здобувачу вищої освіти виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

4.8. Особам, зазначеним у пункті 4.2  цих Правил, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 4.2  і 4.7  цього Правила збільшується:

ü студентам, які є інвалідами по зору і слуху — на 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії Коледжу;

ü студентам з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії — 30 відсотків.

4.9. На директора Коледжу покладається обов’язок щодо:

ü контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що передаються до органу соціального захисту населення;

ü здійснення заходів із запобігання випадкам безпідставного отримання соціальних стипендій або одночасного отримання академічних і соціальних стипендій, перебуванню на повному державному утриманні.

4.10.  Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

4.11. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

5. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

5.1.  Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора Коледжу  створюється стипендіальна комісія.

5.2.  До складу стипендіальної комісії входять директор Коледжу, головний бухгалтер Коледжу ,  завідуючі відділеннями, представники органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації студентів. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів, становить не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

5.3. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов'язки осіб, які навчаються, Порядком призначення і виплати стипендій, Положенням Коледжу

5.4. За поданням стипендіальної комісії директор Коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, у разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та Правилам призначення стипендій Коледжу.

5.5. Стипендії виплачуються один раз на місяць

6. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПРЕМІЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

6.1. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності Коледж  має право надавати матеріальну допомогу та заохочення, студентам,  які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання  за рахунок коштів, передбачених у кошторисі Коледжу, затвердженому у встановленому порядку.

6.2. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється Коледжем та затверджується педагогічною радою.

6.3. З метою отримання матеріальної допомоги студент звертається із заявою до директора коледжу, в якій обґрунтовує потребу у матеріальній допомозі. По можливості до заяви додаються документи (довідки, лікарняні листи і т.п.), що підтверджують необхідність отримання матеріальної допомоги. Заява студента візується куратором та старостою академічної групи.

6.4. З метою матеріального стимулювання студентів за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності куратори, керівники гуртків, студій, об’єднань, голови циклових комісій чи завідувачі відділень звертаються із клопотанням до  директора, обґрунтовують успіхи, досягнення студентів. Заяви чи клопотання директор (голова стипендіальної комісії) виносить на розгляд стипендіальної комісії.

6.5. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора Коледжу, в межах коштів, передбачених у кошторисах Коледжу, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

6.6. Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

6.7. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

6.8. Студенти, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:

ü студентам вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»  - 150 гривень.

7. ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ

7.1. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам, згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному відділенні за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

7.2. Порядок формування рейтингу у навчальному закладі визначається правилами призначення стипендій, затвердженими педагогічною радою відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються. При цьому повинні бути дотримані такі обов'язкові вимоги:

ü затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

ü рейтинг, відповідно до якого студентам, призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до Коледжу;

ü рейтинги, відповідно до яких студентам, призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю  на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни), що повинно становити не менше 90 відсотків рейтингового бала, а 10 відсотків від рейтингового бала нараховується за участь у науковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності, що підтверджується протоколами засідань студентської ради, протоколами профспілкового комітету студентів, грамотами та дипломами за участь;

ü в результаті оцінювання успішності студентів за 4-х бальною шкалою, максимальний загальний рейтинг студента може складати 5,0 бала, який включає дві складові: 90% - за академічну успішність, 10% - за особисті досягнення студента.

ü навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями  для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом.

7.3. Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні Коледжу за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

7.4.  До рейтингу не включаються особи,  які:

ü протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у Коледжі межа незадовільного навчання. Рішенням директора Коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

ü станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

ü під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

ü до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

7.5. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада Коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Коледжу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється 40 відсотків фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

7.6. Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

 

 
Чернівецький коледж будівництва та архітектури, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Розробка сайту: cntgfy
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET