Проведення декади циклової комісії природничо-математичних дисциплін З 02.04.2018 по 13.04.2017 в коледжі проходила декада
Звіт про проведення тижня циклової комісії 5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій» З 02.04.18 по 06.04.18
Cпорт 14 квітня 2018, 18.39 Новини
30.03.2018 Чернівецький коледж ЛНАУ прийняв на своїй спортивній базі міську профспілкову спартакіаду працівників системи АПК,
декада циклової комісії 5.05050204 11 березня 2018, 20.24 Новини
  Звіт про проведення декади циклової комісії 5.05050204 Декада циклової комісії 5.05050204 “Експлуатація та ремонт
Просимо допомоги!!! 23 січня 2018, 10.33 Новини
Звертаємось до всіх небайдужих і чуйних людей. Просимо допомогти зібрати кошти студенту Чернівецького коледжу Львівського

АвторизаціяПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
Середа, 08 лютого 2017, 13:14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗГЛЯНУТО І ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КОЛЕДЖУ                              НАКАЗОМ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

ПРОТОКОЛ № _____                                                             №_______ ВІД "____"________ 2016 Р

ВІД "____"__________________ 2016 РОКУ

ПОРЯДОК

ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ ЛЬВІВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДЛЯ ПРИЗНАЧЕНЬ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                  ПОГОДЖЕНО

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО                                                              ГОЛОВА ПРОФСПІЛКОВОЇ

САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ                                                                       ОГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ

____________________ В. ГИЩУК                                                   _________________ С. НЕБЕЛЬСЬКА

ЧЕРНІВЦІ

2016

І. Загальні положення

1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Чернівецького коледжу ЛНАУ ( далі - Коледж)  для призначення академічних стипендій (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ) та Положення про призначення та виплати стипендій студентам Чернівецького коледжу ЛНАУ

2. Цей Порядок розповсюджується на студентів Чернівецького коледжу ЛНАУ, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за денною формою навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,

Правила призначення академічних стипендій у Коледжі затверджуються педагогічною радою за погодженням з органом студентського самоврядування та студентською профспілковою організацією а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

3. Цей Порядок не стосується академічних стипендій осіб:

які навчаються згідно з угодами, укладеними між Коледжем та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

ІІ. Стипендіальний фонд

1. Коледж  щосеместрово розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Коледжу у встановленому порядку;

затвердженого директором Коледжу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

реєстру осіб, які відповідно до рішення директора Коледжу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2. Семестровий обсяг стипендіального фонду Коледжу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

встановленому ліміту стипендіатів;

за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості  після припинення тимчасової непрацездатності;

особам, які реалізували право на академічну мобільність, і  щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ.

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів Коледжу розраховується щосеместрово з урахуванням:

видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Коледжу у встановленому порядку;

раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам сформованих у поточному місяці.

4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам:

раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів ;

перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

перед особами, яка протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Порядку КМУ;

щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів  за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам  було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

ІІІ. Ліміт стипендіатів

1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів  денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала;

ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Коледжу.

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою Коледжу перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників - стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

2. З урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Коледжу у встановленому порядку, загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках і становить у межах  40 відсотків від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

3. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо.

4. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

ІV. Рейтинг успішності

1. Порядок формування рейтингу успішності Коледжі включається до Правил призначення стипендій у вищому навчальному закладі відповідно до примірного Порядку МОН України.

2. Рейтинг успішності студентів першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

3. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним, відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі:

ü підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів),

ü захистів курсових проектів

ü звітів з практик

з урахуванням рейтингу особистих досягнень , а саме:

ü науковій, науково-технічній діяльності

ü творчій активності,

ü громадському житті

ü спортивній діяльності.

Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі

ü екзаменаційні оцінки з дисциплін (предметів),

ü оцінки за диференційовані заліки,

ü курсові проекти,

ü захисти практик .

4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах  відділення за денною формою навчання, крім осіб, які:

протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), захисту курсового проекту, звітів з практик, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), курсового проекту, практик, крім випадку, передбаченого абзацом 4 пункту 4 розділу ІІ цього Порядку.

6. У рейтингу студенти впорядковуються за зростанням рейтингового балу.

Рейтинговий бал за результатами першого семестрового контролю 2016/17 навчального року складається з суми балів - бал з успішності (середнього балу) не менше 4,0 за 5-ти бальною системою та не менше 7,0 за 12-ти бальною системою та з  балів особистих досягнень студента.

Рейтинговий бал за результатами другого семестрового контролю 2016/17 навчального року визначається з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.

7. Критерії рейтингу особистих досягнень студента:

7.1. Участь та перемога у олімпіаді зі спеціальності або з навчальної дисципліни (І місце - 0,5 бали, ІІ місце – 0,4 бали, ІІІ місце –0,3 бал, участь – 0,2 балів)

7. 2. Участь та перемога у різноманітних інтелектуальних творчих конкурсах Всеукраїнського , обласного або міського рівня зі спеціальності або за фахом (І місце – 0,5 балів, ІІ місце – 0,4 бали, ІІІ місце –0,3 бали, участь – 0,2 бали)

7.3. Участь та перемога у конкурсі наукових робіт (І місце – 0,4 бали, ІІ місце – 0,3 бал, ІІІ місце –0,2 балів, участь – 0,1 балів)

7.4. Участь у громадському (суспільному) житті Коледжу, міста, області

ü голова студентського самоврядування Коледжу (0,3 бала)

ü керівники секторів студентських рад (0,2 бали)

ü члени профспілкового активу (0,2 бали)

ü староста академічної групи (0,1 бали)

ü кращі старости академічних груп (0,2 бали)

ü активні учасники міських заходів (0,1 бали)

ü волонтерська робота (0,1 бали)

7.5. Участь у культурно-масовій діяльності:

ü переможці конкурсів художньої самодіяльності різних рівнів ((Міжнародні – 0,5 бали, Всеукраїнські – 0,4 бали, регіональні – 0,3 бали, міські – 0,2 бали)

ü учасники колективів художньої самодіяльності (0,1 бали)

7.6. Участь у спортивній діяльності:

ü переможці спортивних змагань різних рівнів (Міжнародні – 0,5 балів, Всеукраїнські – 0,4 бали, регіональні – 0,3 бали, міські – 0,2 бали)

ü отримання звання майстра, кандидата у майстри спорту ( 0,5 бали)

ü отримання спортивного розряду (0,2 бали)

ü учасники студентських команд за видами спорту (0,1 бали)

При цьому складова успішності  становить не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для студентів, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки).

За умови однакового середнього балу  у декількох студентів, перевага надається студентам з більшою сумою балів всіх дисциплін семестрового контролю.

За умови однакового середнього бала та рівної суми всіх дисциплін семестрового контролю вважати  пріоритетними суму балів з семестрових екзаменів.

За умови однакового середнього бала, рівної суми всіх дисциплін семестрового контролю ,суму балів з семестрових екзаменів пріоритетним вважати студента з найменшою кількістю пропущених академічних годин без поважних причин.

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія.

8. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

 

 
Чернівецький коледж будівництва та архітектури, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Розробка сайту: cntgfy
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET