Проведення декади циклової комісії природничо-математичних дисциплін З 02.04.2018 по 13.04.2017 в коледжі проходила декада
Звіт про проведення тижня циклової комісії 5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій» З 02.04.18 по 06.04.18
Cпорт 14 квітня 2018, 18.39 Новини
30.03.2018 Чернівецький коледж ЛНАУ прийняв на своїй спортивній базі міську профспілкову спартакіаду працівників системи АПК,
декада циклової комісії 5.05050204 11 березня 2018, 20.24 Новини
  Звіт про проведення декади циклової комісії 5.05050204 Декада циклової комісії 5.05050204 “Експлуатація та ремонт
Просимо допомоги!!! 23 січня 2018, 10.33 Новини
Звертаємось до всіх небайдужих і чуйних людей. Просимо допомогти зібрати кошти студенту Чернівецького коледжу Львівського

АвторизаціяПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
Вівторок, 19 квітня 2016, 12:56

ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
Чернівецького коледжу
Львівського національного аграрного університету

Преамбула

Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної часті студентів у громадському житті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного  університету (далі коледжу), забезпечення співпраці студентських колективів, організацій та груп, студенти, співпрацюючи з керівництом коледжу, утверджують Положення Студентського самоврядування коледжу (далі - Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов'язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. У ньому встановлюються правові та організаційні засади створення та функціонування студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Університету.

Органи студентського самоврядування в коледжі здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства коледжу.

У багатьох розвинутих країнах світу студенти, як соціальний прошарок суспільства, відіграють дуже важливе значення у житті та розбудові держави. Адже саме студенти є елітою у суспільстві, саме від них, їхніх переконань великою мірою залежить теперішнє і майбутнє країни.

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування - демократичне, самодостатнє, творче об’єднання студентів.

1.2. Органи самоврядування базуються на демократичних засадах: усі студенти можуть бути обраними й обирати своїх представників до органів Студентського самоврядування .

1.3. Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою директора, заступника директора з виховної роботи  у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням та коштами.

1.4. Вищим органам студентського самоврядування є збори студентів навчального закладу. У період між зборами вищим виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада. Студентську раду очолює голова ради, який є членом педагогічної ради навчального закладу.

1.5. Виконавчим органом студентського самоврядування є:

Актив студентської академічної групи;

Старостат відділення;

Рада відділення.

1.6. Органи студентського самоврядування є незалежним від вимог релігій, політичних партій і рухів, працюють відповідно до своїх повноважень, що визначені цим Положенням.

1.7. Структура студентського самоврядування функціонує до Конституції України, Закону України „ Про вищу освіту”. Загальної декларації прав людини (дод.1). Конвенції ООН про права дитини (дод.2). Конвенції виховання дітей та молоді у національній системі (дод.3), Статуту навчального закладу.

1.8. Метою студентського самоврядування є виявлення і реалізація творчих здібностей, студентів, формування кращих моральних якостей. У зв’язку з цим зростає роль студентських колективів щодо залучення молоді в процес управління навчальним закладом.

2. Основні напрямки діяльності.

2.1. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків як студента і громадянина.

2.2. Сприяння навчальній, науковій, творчій діяльності студентів.

2.3. Рішучий захист студентів від будь-якої експлуатації, психологічного та фізичного тиску, дій адміністрації, викладачів, які порушують права або принижують їхню честь і гідність, зокрема, на захист недоторканості особистих речей, записів і паперів.

2.4. Створення у кожній студентській академічній групі повноважного органу студентського самоврядування, атмосфери толерантності й колегіальності.

2.5. Морально-етичне, екологічне та естетичне виховання студентської молоді.

Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків тощо.

2.6. Участь в охороні громадського порядку.

2.7. Виховання патріотизму, потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм.

2.8. Організація культурно-освітньої та туристсько-спортивної роботи.

2.9. Залучення студентів до безпосередньої участі у реалізації державної молодіжної політики.

3. Структура та організація роботи органів студентського самоврядування.

3.1. Студентське самоврядування здійснює свою діяльність на рівні студентської академічної групи, курсу, відділення, навчального закладу.

3.2. Вищим органом студентського самоврядування є збори студентів денної форми навчання.

3.3. Виконавчими органами студентського самоврядування є студентські ради, що функціонують на рівні навчального закладу, відділення, гуртожитку;

старостати - на рівні відділення;

актив групи - на рівні студентської академічної групи.

3.4. Всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними і формуються шляхом відкритого або таємного голосування студентів.

3.5. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка обирає актив і делегує всіх представників на збори студентів згідно з визначеною квотою представництва.

3.6. Старостат створюється для вирішення завдань, визначених основними напрямами діяльності студентського самоврядування .

3.7. Старостат виконує роль координатора студентського самоврядування на відділенні, допомагає кураторам студентських академічних груп втілювати нові форми та методи виховної роботи, визначає її основні напрямки.

3.8. До старостату входять старости груп кожної студентської академічної групи. При цьому старостат обирає зі свого складу голову студентської ради відділення.

3.9. До студентської ради відділення входять представники з кожної академічної групи, старости груп, з числа яких обирають двох заступників, голову контрольної комісії і прес-секретаря.

3.10. Контрольна комісія діє відповідно до цього Положення, яке затверджується на зборах студентів.

3.11. Контрольна комісія здійснює розпорядчі та контролюючі функції, проводить перевірки та ревізії діяльності студентської ради та не рідше одного разу на рік доповідає про результати перевірок зборам колективу студентів.

3.12. У разі необхідності контрольна комісія може за власною ініціативою скликати збори колективу студентів.

3.13. Контрольна комісія обирається на зборах колективу студентів у кількості трьох осіб. Щорічно один член комісії поновлюється.

3.14. Контрольна комісія підзвітна лише зборам колективу студентів.

3.15. Студентська рада є важливим елементом удосконалення навчально - виховного процесу, спрямованим на зростання у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, гармонійного розвитку особистості студента, засвоєння ними навичок організатора, керівника.

3.16. Головні завдання студентської ради - піднесення державної та суспільної вагомості навчання у вищому навчальному закладі, посилення його асортименту та престижу, вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків із одночасним захистом їх законних прав та інтересів.

3.17. Діяльність ради здійснюється з додержанням чинного законодавства, моральних та етичних норм.

3.18. Старостою студентської академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою у групі, має позитивний вплив на колектив групи та володіє організаторськими здібностями.

3.19. Староста призначається директора за поданням завідувача відділення за погодженням з куратором студентської академічної групи.

3.20. Староста призначається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватися за власним бажанням, з ініціативи адміністрації або студентів групи, якщо той не виконує належним чином покладені на нього обов'язки чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.

3.21. Засідання старостату проводиться щотижня, засідання студентських рад відділення - рідше одного разу на два місяці. Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.

3.22. На засіданнях ведеться протокол, який підписується головою або заступником і секретарем.

3.23. Рішення приймаються більшістю голосів її членів та носять рекомендаційний характер.

3.24. При студентських радах всіх рівнів створюються сектори за напрямами роботи; інформаційний, спортивно-туристичний, культурний, науковий, соціальний та інші (за необхідністю).

3.25. Не менше одного разу на рік голова студентської ради відділення звітує про роботу на зборах студентів.

3.26. Засідання зборів студентів є правочинним, якщо на них присутні не менше двох третин її членів.

3.27. На розгляд виносяться питання студентського життя, що визначено як основні напрями діяльності студентського самоврядування.

3.28. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

4. Права членів студентського самоврядування.

4.1. Студенти мають право бути обраними до органів студентського самоврядування нарівні групи, відділення, навчального закладу на умовах, передбачених цим Положенням.

4.2. Голова старостату входить до студентської ради відділення. Голови рад відділень входять до студентської ради навчального закладу.

4.3. Голови органів студентського самоврядування мають право апелювати за потреби до адміністрації навчального закладу, а також до державних органів управління освіти всіх рівнів із питань порушення прав учасників навчально-виховного процесу у випадках, коли ці питання не вирішуються на місцях.

4.4. Члени старостату мають право:

· Представляти інтереси студентів й здійснювати зв’язок з адміністрацією  навчального закладу, викладацьким складом та батьківською громадою.

· Брати участь в обговоренні та вносити конструктивні пропозиції щодо організації навчально – виховного процесу, форм і якості навчання, індивідуальних програм, поза аудиторних заходів, дозвілля студентів.

· Бути поінформованими щодо рішення педагогічної ради з питань, що стосуються інтересів студентів.

· Створювати консультативну службу з кращих студентів для індивідуальної допомоги товаришам у навчанні.

· Рекомендувати адміністрації навчального закладу кращих студентів для заохочення.

· Брати участь у добровільних об’єднаннях, асоціаціях тощо.

4.5. Члени органів студентського самоврядування для вирішення завдань, передбачених основними напрямами діяльності, мають право звергатися з пропозиціями і заявами до адміністрації навчального закладу, одержувати об'єктивну інформацію з питань, що відносяться до їх компетенції.

5. Обов’язки членів студентського самоврядування.

5.1. Дотримуватися статуту, розпоряджень адміністрації навчального закладу з питань організації навчально-виховного процесу.

5.2. Допомагати впровадженню сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес.

5.3. Вимагати дотримання етичних норм поведінки і моралі у студентському середовищі, між студентами викладачами, батьками і викладацьким складом.

5.4. Особистим прикладом та настановами утверджувати повагу до принципів загальнолюдських чеснот - правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти,

стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.

5.5. Бути патріотом свого навчального закладу.

5.6. Староста призначається як представник відділення для організаційного забезпечення навчального процесу в студентській академічній групі, управління студентським колективом групи ігри залученні її до всіх офіційних заходів.

5.7. Обов'язки старости студентської академічної групи.

Своєчасно інформувати студентів про розпорядження, що доводяться до групи або окремих студентів через старосту від адміністрації, завідувача відділення, викладачів стосовно організації навчально-виховного процесу.

Щоденно вести в групах відомість відвідування занять студентами.

Тримати на контролі причини відсутності студентів на заняттях.

Своєчасно інформувати куратора групи, завідувача відділення про стан навчальної дисципліни в групі.

Проводити індивідуальну роботу зі студентами групи відносно виконання вимог навчального плану, графіка навчального процесу та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Призначати на кожен день чергового в групі.

Оперативно інформувати зав. відділення, навчальний відділ про зриви занять, можливі недоліки у розкладі занять та ін.

6. Цільове направлення коштів та звітність.

6.1. Кошти студентського самоврядування коледжу спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого кошторису.

6.2. Голова Студентського самоврядування коледжу публічно звітує на студентській раді коледжу про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

7. Джерела матеріально-фінансового забезпечення.

7.1. До джерел матеріально-фінансового забезпечення належать:

-  кошти, визначені в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду;

- інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

8. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

8.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

8.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбутися за погодженням з керівництвом коледжу.

8.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу коледжу та держави.

9. Заключні положення.

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності після прийняття їх загальними зборами студентів і затвердження радою студентського самоврядування.

9.2. Адміністрація навчального закладу може приймати рішення у зв'язку з порушеннями цього Положення.

9.3. Вирішення питань, що неврегульовані нормативними актами органів самоврядування, належать до компетенції студентських рад всіх рівнів за погодженням зі студентською радою навчального закладу.

 

 

Останнє оновлення на Субота, 04 червня 2016, 12:12
 
Чернівецький коледж будівництва та архітектури, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Розробка сайту: cntgfy
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET