Проведення декади циклової комісії природничо-математичних дисциплін З 02.04.2018 по 13.04.2017 в коледжі проходила декада
Звіт про проведення тижня циклової комісії 5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій» З 02.04.18 по 06.04.18
Cпорт 14 квітня 2018, 18.39 Новини
30.03.2018 Чернівецький коледж ЛНАУ прийняв на своїй спортивній базі міську профспілкову спартакіаду працівників системи АПК,
декада циклової комісії 5.05050204 11 березня 2018, 20.24 Новини
  Звіт про проведення декади циклової комісії 5.05050204 Декада циклової комісії 5.05050204 “Експлуатація та ремонт
Просимо допомоги!!! 23 січня 2018, 10.33 Новини
Звертаємось до всіх небайдужих і чуйних людей. Просимо допомогти зібрати кошти студенту Чернівецького коледжу Львівського

АвторизаціяП О Л О Ж Е Н Н Я про Чернівецький коледж PDF Друк e-mail
Написав Адміністратор   
Понеділок, 18 квітня 2016, 14:01

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький коледж

Львівського національного аграрного університет

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Львівського національного

аграрного університету

від «08»  квітня 2015р.    №  62

Ректор, академік НААНУ

________________ В. В.Снітинський

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Чернівецький коледж

Львівського національного аграрного університету

 


 

Прийнято Конференцією трудового колективу


Чернівецького коледжу Львівського національного


аграрного університету.


Протокол №3 від 12 лютого 2015 року.

 

 

 


1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 


1.1 Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету (надалі коледж).

Коледж є структурним підрозділом Львівського національного аграрного університету, який проводить освітню діяльність, пов'язану з здобуттям базової вищої освіти та кваліфікації за кількома спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. У коледжі здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Коледж має право надавати освітні послуги, пов'язані з одержанням професійної освіти на рівні, кваліфікаційних вимог до підготовки робітничих професій.

Коледж заснований на державній формі власності, є структурним підрозділом Львівського національного аграрного університету (надалі університету) і підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Коледж, як структурний підрозділ утворюються рішенням вченої ради університету у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і статутом університету.

Коледж   є правонаступником:

Чернівецького технікуму сільськогосподарського  будівництва (1945 – 1955рр.)

Чернівецького будівельного  технікуму  (1955 – 1998рр.);

Чернівецького  державного   будівельного  технікуму  (1998 – 2005рр);

Чернівецького будівельного  технікуму  Львівського  ДАУ (2005 – 2007рр.);

Чернівецького  коледжу  Львівського ДАУ (2007 – 2008рр.);

1.2 Найменування та місцезнаходження коледжу:

повна офіційна назва:

українською мовою – Чернівецький коледж Львівського національного  аграрного університету;

англійською мовою – - Chernivtsi collede of Lviv National Agrarian University;

скорочене найменування – ЧК ЛНАУ

Місцезнаходження – 58002, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці,

вул. О. Доброго,4, тел.: 0372   52 -69 -33,

факс   0372   51-21-85, :

Е-mail: budteh _ new @ ukr.net сайт: www.budcolеqe.cv.ua

1.3 Основними напрямами діяльності коледжу є:

підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів “Молодший спеціаліст” для аграрного сектора економіки та інших галузей народного господарства України;

спеціалізація, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за новими напрямами науки, техніки, виробництва, просвітницька діяльність;

культурно-освітня, методична, видавнича робота;

фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;

проведення раціоналізаторської, дослідницької та наукової роботи;

надання платних послуг відповідно до законодавства

1.4 Коледж є вищим навчальним закладом (рішення АК від 03.06.2014 р., протокол 109) має право надавати освітні послуги (ліцензія АЕ №527884), пов’язані з одержанням вищої освіти па рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, а також освітні послуги, пов'язані з одержанням повної загальної середньої освіти та професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки робітничих професій.

Коледж має право видавати документ про вишу освіту державного зразка з акредитованих спеціальностей та документ про здобуття повної загальної середньої освіти.

1.5 Коледж є структурним підрозділом університету з окремими правами юридичної особи, відповідно до ст. 33 Закону України „Про вищу освіту", має майно, передане йому університетом в оперативне правління, набуває майнових прав і особистих немайнових прав, має обов'язки, є позивачем і відповідачем у суді.

Коледж має самостійний баланс, рахунки в установах банку, Державному Казначействі України, круглу печатку із зображенням Державного герба України, найменуванням Міністерства освіти і науки України, Львівського національного аграрного університету і своїм найменуванням, штампи та бланки зі своїм найменуванням, власну символіку та атрибутику, зареєстровану відповідно до законодавства України.

Коледж є неприбутковою організацією.

1.6 Коледж здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту університету та цього Положення, яке затверджується ректором університету.

1.7 Коледж несе відповідальність за:

дотримання вимог Законів України "Про освіту”, “Про вищу освіту”, "Про мови в Україні", Положення про державний вищий навчальний заклад та інших нормативно-правових актів;

дотримання державних стандартів освіти;

забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами:

дотриманий фінансової дисципліни та збереження державного майна; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.


Акредитований зі спеціальностей:

 

 


п.п.

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

Денна

Заочна

1

2

3

4

5

1

0601 Будівництво та архітектура

5.06010115

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

50

0

2.

5.06010101

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

75

60

3.

5.06010107

Виготовлення будівельних деталей і конструкцій

25

0

4.

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050204

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

50

20

2 ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОЛЕДЖУ

2.1. Головними завданнями коледжу є:

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;

- формування соціально зрілої, творчої особистості;

- виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

- формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- забезпечення набуття студентами знань в галузі сільськогосподарського виробництва, підготовки їх до професійної діяльності;

- забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- проведення наукових досліджень, творчої та виробничо-господарської діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;

- інформування вступників і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;

- первинна підготовка кваліфікованих робітників, перепідготовка та підвищення кваліфікації за професіями, які визначаються навчальними планами;

- створення належних умов для практичного навчання студентів;

- організація й проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом виробничої та дослідницької діяльності.

3 СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

3.1 Коледж з його структурними підрозділами функціонує як єдиний навчально-виробничий комплекс.

3.2 Структурні підрозділи коледжу створені відповідно до законодавства й головних завдань діяльності коледжу і функціонують згідно з окремими Положеннями, що розробляються і затверджуються директором.

3.3 Основні структурні підрозділи коледжу:

- відділення:

1. Будівельне - спеціальність 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" (денна та заочна форми навчання).

2. Будівельного дизайну - спеціальність 5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн" (денна форма навчання)

3. Механіко - технологічне - спеціальність 5.05050204 "Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання" (денна та заочна форми навчання) ; спеціальність 5.06010107 "Виготовлення будівельних деталей і конструкцій" (денна форма навчання)

Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду директором коледжу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи. Завідувач відділення забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальнихпланів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною роботою викладачів;

- циклові комісії створюються для проведення виховної, навчальної і методичної роботи з однієї або декількох споріднених дисциплін. Голови та склад циклових комісій затверджуються наказом директора терміном на один навчальний рік;

- підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов (навчальний полігон, навчально-виробничі майстерні, бібліотека, навчально-спортивна база, гуртожиток, та ін.);

- заклади: громадського харчування та торгівлі;

- для проведення навчальної, конструкторської, дослідницької, творчої та гурткової роботи створюються кабінети та лабораторії, передбачені навчальним планом.

3.4 Коледж в своєму складі може мати: підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально - методичні кабінети, обчислювальні центри, видавництва, заклади культурно - побутового призначення, виробничі майстерні і цехи, машини та знаряддя, які забезпечують навчальну, виробничу і господарську діяльність та інші підрозділи, що надають платні послуги, діяльність яких не заборонена чинним законодавством

3.5 До складу коледжу можуть входити професійно-технічні училища, ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи та ін. Структурні підрозділи коледжу безпосередньо підпорядковані директору, який призначає керівників підрозділів, кандидатури яких розглядаються на адміністративній раді. Директор визначає порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання навчально-матеріальної бази, що належить коледжу.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО

УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКИМ КОЛЕДЖЕМ

4.1 Здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю коледжу:

- здійснюють контрольні функції за дотриманням умов щодо якості вищої освіти;

- здійснюють контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про заснування коледжу;

приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію коледжу;

- визначають мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового

забезпечення коледжу;

- здійснюють інформаційне забезпечення освітньої діяльності коледжу;

здійснюють міжнародне співробітництво з питань, що належать до його

компетенції;

- беруть участь у здійсненні ліцензування та акредитації коледжу;

формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;

забезпечують випуск підручників, навчальних посібників, методичної літератури;

сприяють працевлаштуванню випускників коледжу;

- здійснюють контроль, за втіленням екзаменаційної політики у галузі вищої освіти, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту в коледжі;

- забезпечують зв'язок із закладами освіти й державними органами інших країн з питань, що належать до його компетенції, організовує впровадження упрактику досягнень науки і передового досвіду;

- затверджує штатний розпис;

- здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.

4.2 Повноваження університету щодо управління діяльністю коледжем:

затверджують Положення коледжу;

організовують вибори, затверджують та звільняють відповідно до Закону України "Про вищу освіту" директора коледжу.

5. ОБСЯГИ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

5.1 Цивільна правоздатність  коледжу виникає з моменту реєстрації цього Положення і складається з його прав та обов'язків.

5.2 Коледж для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо - професійних програм, установлених для освітнього рівня молодшого спеціаліста;

визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;

у встановленому порядку входити до складу навчально-науково-виробничих комплексів;

розробляти та запроваджувати власні програми творчої, виробничо-господарської діяльності;

створювати у встановленому порядку структурні підрозділи;

отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ,організацій, громадян і благодійних фондів;

- здійснювати право землекористування відповідно до вимог Земельного кодексу України, використовувати землі за призначенням для навчально-дослідної та виробничо-господарської діяльності;

- здійснювати виробничо-господарську діяльність відповідно до чинного законодавства;

укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні й за її межами дія виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;

розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих, лікувально-профілактичних, культурних об'єктів, пунктів харчування;

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

- користуватися банківськими кредитами і позичками згідно із чинним законодавством;

- проводити самостійну видавничу діяльність у встановленому порядку;

- користуватися пільгами, встановленими законодавством України для вищих закладів освіти;

- відкривати рахунки у національній та іноземній валюті відповідно до чинного законодавства;

- брати участь у діяльності міжнародних організацій;

отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів освіти відповідного рівня;

- спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних та інших категорійпрацівників коледжу, які навчаються в коледжі;

- визначати, з урахуванням особливостей суспільного поділу праці в Україні та з метою задоволення вимог ринку праці, спеціалізації за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів;

- надавати пільги щодо оплати навчання студентів згідно з чинним законодавством;

визначати порядок і розміри преміювання працівників і студентів виходячи з їхньої праці;

отримувати послуги й технічну допомогу від державних і недержавних підприємств, установ, організацій і громадян;

- купувати за рахунок власних коштів необхідне обладнання та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

- надавати консультації та інформаційні послуги фізичним і юридичним особам;

- виготовляти та реалізовувати продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання;

- здійснювати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

- організовувати заочне навчання для осіб, які бажають отримати вищу освіту без відриву від виробництва;

- затверджувати штатний розпис і встановлювати посадові оклади працівникам структурних підрозділів у встановленому порядку;

- володіти, користуватися, управляти належним йому майном і земельними ділянками у порядку, встановленому законодавством, Статутом Університету і цим Положенням;

- передавати з балансу на баланс або реалізовувати обладнання, прилади, матеріали і книги, списувати з балансу в установленому порядку основні засоби, що застаріли або стали непридатними, за погодженням з університетом та Міністерством освіти і науки України;

- затверджувати кошториси на надання платних послуг згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами відповідно до законодавства;

- самостійно розпоряджатися доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг;

- здійснювати міжнародне співробітництво;

- брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами та педагогічними працівниками;

- брати участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

- організовувати фахову підготовку та стажування студентів за кордоном;

- провадити виробничо-комерційну діяльність, в тому числі таку, яка вимагає отримання в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій,сертифікатів);

- реалізовувати власну продукцію (роботи, послуги) та майно за цінами й тарифами, що встановлюються самостійно на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України - за фіксованими і регульованими державою ціпами і тарифами;

- організовувати і здійснювати побутове, комунальне обслуговування, торговельно-посередницьку, навчальну і навчально-консультативну діяльність, капітальне будівництво, капітальний і поточний ремонти техніки, будівель, обладнання, сервісне обслуговування, зовнішню економічну діяльність, дозволену законами України;

мати сторожову та воєнізовану охорону;

- приймати необхідні рішення з усіх напрямів своєї діяльності, які не суперечать законодавству України.

5.3 Коледж зобов'язаний:

у своїй діяльності дотримуватись Конституції України, вимог Законів України “Про освіту", “Про вищу освіту”, „Про мови в Україні", Статуту університету, цього Положення та інших законодавчих і нормативних актів;

- забезпечити на належному рівні навчальний процес, виконання умов державного замовлення та інші договірні зобов'язання на підготовку фахівців на рівні державних стандартів;

- створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів, високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, протипожежної безпеки, соціального страхування;

здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів;

забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством;

- дотримуватись договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової, комерційної діяльності та громадянами, в тому числі заміжнародними угодами;

- забезпечувати економне й раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів;

- здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення основних напрямів роботи;

- забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства;

- звітувати перед Міністерством освіти і науки України та університетом в установленому порядку про основні напрями та результати своєї діяльності;

- здійснювати бухгалтерський, оперативний облік, вести статистичну, податкову звітність згідно із законодавством;

-  забезпечувати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Директор коледжу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку й статистичної звітності.

5.4 Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються відповідно до Законів України "Про освіту", “Про вищу освіту”, Статуту університету, цього Положення та інших законодавчих та нормативних актів.

5.5 Учасниками навчально-виховного процесу в коледжі є:

- керівні, педагогічні, інженерно-технічні працівники, методисти, вихователі, навчально-допоміжний персонал;

студенти;

батьки або особи, які їх заміняють;

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

5.6 Права та обов'язки педагогічних працівників коледжу визначаються відповідно до Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення продержавний вищий навчальний заклад, Положення про наймання і звільнення педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 05.08.1993р. № 293, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.1993р. за № 104 (надалі - Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності), Статуту університету та цим Положенням.

Педагогічною діяльністю можуть займатись особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу освіту, професійно-практичну підготовку,фізичний стан, який дозволяє виконувати посадові обов'язки.

Основними посадами педагогічних працівників коледжу є: викладач, викладач-методист, завідувач лабораторією, вихователь гуртожитку, психолог керівник гуртка, методист, майстер виробничого навчання, завідувач навчально-виробничого навчання, завідувач відділення; заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи, директор.

Педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах, передбачених законодавством України, Положенням про порядок наймання і звільненняпедагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, за трудовим договором або контрактом.

Педагогічні працівники коледжу, крім заступників директора, які призначаються на посаду ректором університету, призначаються на посаду директором коледжу.

Педагогічні працівники коледжу підлягають атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання (викладач-методист, старший викладач, майстер виробничого навчання тощо).

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєнь визначаються Кабінетом Міністрів України.

5.7 Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом Законів про працю України.

Час виконання навчальних, методичних, організаційних та інших трудових обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників коледжу не може перевищувати 720 годин на навчальний рік.

Залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за їх згодою або у випадках, передбачених законом.

Відволікання педагогічних і науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.

5.8 Педагогічні працівники мають право на :

захист професійної честі, гідності;

вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

індивідуальну педагогічну діяльність;

участь у громадському самоврядуванні;

користування подовженою оплачуваною відпусткою;

забезпечення: житлом в першочерговому порядку;

підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовку у закладах освіти, установах та організаціях, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

надбавки до посадового окладу відповідно до чинного законодавства:

пільгове навчання в аспірантурі університету;

працю за сумісництвом.

5.9 Педагогічні працівники зобов'язані:

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших чеснот; виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України. її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища;

готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів;

захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів, іншим шкідливим звичкам;

дотримуватись законів, цього Положення та правил внутрішнього розпорядку коледжу.

5.10. Керівництво коледжу забезпечує педагогічним працівникам:

належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

правовий, соціальний, професійний захист:

встановлення посадових окладів педагогічним працівникам відповідно до Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів;

- встановлення надбавок до посадового окладу відповідно до законодавства;

-   соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України "Про освіту”, інших нормативно-правових актів.

5.11 За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та працівники коледжу у встановленому порядку можуть бути заохочені, а саме:

представленням до державних нагород;

присвоєнням почесних звань;

державними преміями, преміями, грамотами;

іншими видами морального та матеріального заохочення.

5.12 Посадові обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором коледжу відповідно до функцій, які вони виконують.

5.13 Посадові обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно - обслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього розпорядку коледжу.

5.14 Педагогічні, працівники один раз на п'ять років проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації у таких формах:

- навчання в інститутах (на факультетах) підвищення кваліфікації та перепідготовки;

- стажування у вищих закладах освіти, в науково-дослідних установа, промислових і будівельних підприємствах;

- навчання на педагогічному факультеті, в аспірантурі.

5.15 Права та обов'язки студентів коледжу визначаються відповідно до Закону України “Про освіту”, Положенням про державний вищий навчальний заклад.

5.15.1 Студенти мають право на :

навчання для здобуття освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст", з вказаних у пункті 3 Положення спеціальностей;

- вибір форми навчання;

- освітньо-професійних та  позакласних занять;

- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із вищими навчальними закладами освіти;

- одержання скерування на навчання, стажування до інших вищих закладів освіти, в тому числі за кордон;

- одночасне (паралельне) навчання за іншою спеціальністю;

- здобуття робітничих професій;

- користування навчальною, науково-виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;

- доступ до інформації в усіх галузях знань;

- участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально - виховного процесу, призначення стипендій, організацію дозвілля, побуту тощо;

- участь у громадських об'єднаннях;

-  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- забезпечення стипендіями, гуртожитками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші

пільги, передбачені законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва;

- користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

- участь у виборах і бути обраним до вищого колегіального органу самоврядування коледжу;

відвідування занять на інших відділеннях коледжу за дозволом завідувачів відділень за умови виконання графіка навчального плану, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

- отримання матеріальної допомоги згідно з законодавством;

- користування пільгами, встановленими законодавством, під час навчання без відриву від виробництва;

- на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу у встановленому порядку;

- моральне або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, культурно-масовій та спортивній роботі.

Залучати студентів за рахунок навчального часу на роботу і до заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

5.15.2 Студенти зобов’язані :

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

- систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись вимог цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку коледжу;

- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу,

- відвідувати заняття згідно з розкладом, вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та виконувати контрольні роботи тощо.

Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов'язані відпрацювати за скеруванням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

5.15.3 За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з коледжу.

Підставами відрахування студента є:

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого навчального закладу;

4) невиконання навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законом.

Особа, відрахована з коледжу до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5.15.4 Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

5.15.5 Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу.

5.15.6 Поновлення на навчання осіб, відрахованих з вищих навчальних закладів або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

5.15.7 Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5.15.8 У разі закінчення терміну дії сертифіката про акредитацію освітньої програми та неотримання коледжем нового сертифіката про акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

5.16. За рішенням загальних зборів (конференції) коледжу педагогічним працівникам та студентам можуть бути надані додаткові права та обов'язки.

6. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

6.1 Управління коледжем здійснюється на підставі:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства освіти і науки України, керівництва університету, керівництва коледжу та його структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

6.2 Автономія та самоврядування коледжу реалізують відповідно до законодавства і передбачають право:

самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

надавати додаткові освітні послуги;

надавати інформаційні послуги;

на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- запроваджувати власну символіку й атрибутику;

визначати форму і систему доплат, надбавок, премій та інші види матеріального стимулювання педагогічних та інших категорій працівників коледжу;

- звертатись з ініціативою до органів управління освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищоїосвіти, а також брати: участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

6.3 Управління діяльністю коледжу здійснює директор.

6.3.1 Директора коледжу обирає вчена рада університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій коледжу. Ректор університету укладає з директором коледжу контракт строком на п’ять років.

Інші питання щодо порядку обрання директора коледжу визначаються Статутом вищого навчального закладу.

6.3.2 Директор коледжу може бути звільнений з посади ректором університету за поданням педагогічної ради коледжу з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту вищого навчального закладу, умов контракту. Пропозиція про звільнення директора коледжу вноситься до педагогічної ради не менш як половиною голосів статутного складу педагогічної ради коледжу. Пропозиція про звільнення директора коледжу приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу педагогічної ради коледжу.

6.3.3 Одна і та сама особа не може бути директором коледжу, більше ніж два строки.

6.4 Директор коледжу в межах наданих йому повноважень:

- у межах чинного законодавства, вирішує питання діяльності коледжу;

- у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками коледжу;

- представляє коледж у державних та інших органах, відповідає за результат діяльності закладу перед Міністерством освіти і науки України та університетом;

- є розпорядником майна і коштів коледжу;

- виконує кошторис, укладає угоди, видає доручення, відкриває банківські рахунки;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників коледжу;

- вживає заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно із чинним законодавством;

- забезпечує: охорону праці, дотримання законності та порядку в межах коледжу;

- визначає функціональні обов'язки працівників коледжу;

- формує контингент студентів коледжу у встановленому порядку;

- відраховує та поновлює на навчання студентів;

- контролює виконання навчальних планів і програм;

- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами коледжу;

- здійснює: контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів.;

- організовує побутове обслуговування студентів, працівників коледжу, вживає заходи щодо їх оздоровлення, надає матеріальну допомогу;

- розробляє разом з профспілковим комітетом та подає на затвердження загальними зборами (конференцією) трудового колективу коледжу Правила внутрішнього розпорядку;

- щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) трудового колективу коледжу.

Директор коледжу відповідно до Положення може делегувати частину своїх прав і обов'язків заступникам директора, завідувачам відділень.

6.5 Директор коледжу зобов'язаний забезпечити:

здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти;

- здійснення культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

- виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- додержання умов внутрішнього розпорядку;

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- культурний і духовний розвиток особистості, виховання студентів, які навчаються в коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.

Директор коледжу несе відповідальність за виконання покладених на коледж завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого коледжу в користування та володіння.

6.6 Для вирішення основних питань діяльності коледжу створюються робочі й дорадчі органи:

робочі органи - адміністративна рада, приймальна комісія, методична рада, рада профілактики правопорушень тощо;

- дорадчі органи - педагогічна рада.

Положення про робочі й дорадчі органи та їх функції затверджуються наказом директора коледжу.

6.7 До складу адміністративної ради коледжу входять: директор, заступники директора, завідувачі відділень та інші.

Функції адміністративної ради:

оперативне, своєчасне вирішення організаційних питань, прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності коледжу;

розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів з питань збереження та ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріальних цінностей коштів;

розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та структурних підрозділах коледжу;

- вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників коледжу.

6.8. Функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію коледжу. Склад приймальної комісії затверджується директором відповідно до цього Положення.

6.9 До складу педагогічної ради входять: директор, заступники директора за посадами, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів і викладачі. Головою педагогічної ради є директор коледжу, а в разі його відсутності - заступник директора з навчальної роботи.

Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи. Рішення педагогічної ради с правомочними, якщо на раді присутні не менше 2/3 її членів. У своїй роботі педагогічна рада керується Положенням про педагогічну раду.

6.10 Функції педагогічної ради коледжу

Розгляд та обговорення:

- заходів щодо виконання нормативно-правових актів, наказів, положень, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України;

- стану і підсумків навчально-виховної та методичної робота;

- досвіду роботи відділень, циклових комісій і викладачів;

- стану дисципліни та успішності студентів;

- забезпечення фізичної підготовки: і вживання заходів щодо зміцнення здоров'я студентів;

- стану практичного навчання студентів;

- підсумків семестрових, перевідних, захисту курсових і дипломних проектів;

- аналізу показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності, захисту курсових і дипломних проектів, дотримання Правил внутрішнього розпорядку;

- роботи кабінетів і лабораторій;

- плану розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази коледжу.

6.11 Методична рада - колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі, створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

Функції методичної ради: обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та методичної роботи;

видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів навчання:

постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду викладачів коледжу та інших вищих навчальних закладів.

7. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

7.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів.

7.2 Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу громадського самоврядування визначається положенням про конференцію трудового колективу коледжу.

7.3 У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів виборного органу повинні становити педагогічні працівники коледжу, які працюють у цьому закладі на постійній основі,  не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, та до 10 відсотків – виборні представники з числа інших працівників коледжу

7.4 Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік.

7.5 Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

1) погоджує за поданням педагогічної ради коледжу положення коледжу чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щороку звіт директора коледжу та оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або педагогічної ради коледжу питання про дострокове припинення повноважень директора коледжу;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку коледжу і колективний договір;

6) розглядає інші питання діяльності коледжу.

7.6 У коледжі створюються і діють органи студентського самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу. Усі студенти, які навчаються у коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні коледжем. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Положенням коледжу та Положенням про студентське самоврядування коледжу.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, коледжу. Залежно від контингенту студентів, студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів коледжу.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, старостат, , студентські ради тощо).

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів коледжу.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування коледжу.

Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований, як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та Положенням коледжу;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у коледжі;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку та організації харчування студентів;

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та положенням про студентське самоврядування коледжу.

За погодженням з органом студентського самоврядування коледжу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються у коледжі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника директора з виховної роботи коледжу;

5) поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність  гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у коледжі.

Вищим органом студентського самоврядування є  конференція студентів, які:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування коледжу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Директор коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

Фінансовою основою студентського самоврядування є:

1) кошти, визначені педагогічною радою в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих коледжем від основної діяльності;

2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування коледжу. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

8.1 Організація навчального процесу в коледжі, визначається відповідно до Законів України "Про освіту", “Про вищу освіту”, Державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у Чернівецькому коледжі Львівського НАУ, освітньо-професійних програм, цього Положення, інших нормативно-правових актів з питань освіти.

8.2 Навчання в коледжі здійснюється за такими формами: денна (стаціонарна), заочна.

8.3 Студентам створюються умови для одержання знань і вмінь, передбачених кваліфікаційними характеристиками, відповідно до навчальних планів; додаткових освітніх послуг у вигляді вивчення курсів чи навчальних предметів, які не входять у навчальний план на умовах, визначених коледжем.

8.4 Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь - яких політичних партій, громадських чи релігійних організацій.

8.5 Організація навчального процесу в коледжі здійснюється відділеннями, цикловими комісіями. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямі освітньої або освітньо-кваліфікаційної підготовки є навчальний план. Зміст освіти визначається освітньо-професійними програмами.

8.6. Навчальний план затверджується директором коледжу. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для коледжу.

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються коледжем.

Загальний зміст та вимога до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисциплін.

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється коледжем.

8.7 Навчальний процес здійснюється у таких формах:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи.

8.8 Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Самостійна робота студента регламентується навчальним планом і становить 1/3 - 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

8.9 Практична підготовка студентів коледжу є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах виробничої діяльності (навчально-дослідне господарство, навчально-виробничі майстерні, готель тощо) під організаційно - методичним керівництвом викладача коледжу та спеціаліста з даного фаху. Строки практичної підготовки й терміни проведення практик визначаються навчальним планом.

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства.

8.10 Контрольні заходи включають:

поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних і семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи;

- підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль охоплює семестровий контроль (екзамен, диференційований залік з конкретної навчальної

дисципліни) та підсумкову атестацію студента. Екзамени складаються студентами в період сесій, передбачених навчальним планом.

Контрольними заходами оцінюється освоєння студентами навчального матеріалу.

8.11 У коледжі можуть використовуватись модульна, кредитно-модульна та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частинилекційних і практичних занять з певної дисципліни, їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

8.12 Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються так: для студентів 2-4 курсів - "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно", для студентів 1-го курсу – за 12-ти бальною системою і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента. При використані кредитно-модульної системи використовується 100-бальна система оцінювання.

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з коледжу. Студентам, які одержали дві незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більш двох разів з кожної дисципліни, один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється завідувачем відділення. Студенти, які не з'явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

8.13 Підсумкова атестація студента здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої кваліфікаційної характеристики.

Присвоєння кваліфікації   молодшого   спеціаліста    здійснює державна  екзаменаційна  комісія,  кваліфікованого робітника -  екзаменаційна комісія коледжу.

Підсумкові екзамени або захист дипломних проектів  проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за обов'язкової присутності голови комісії.

До складу екзаменаційної комісії коледжу входять директор або його заступники, завідувач відділення, голови циклових комісій, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності; викладачі, які формують профіль студентів, яких вони підготували. До складу комісії можуть входить представники трудових колективів, які подавали замовлення на підготовку фахівців .

Персональний склад членів екзаменаційної комісії та екзаменаторів стверджуються директором коледжу не пізніше, ніж за місяць до початку роботи екзаменаційної комісії.

До складання державних іспитів та до захисту дипломних проектів, робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Результати захисту дипломного проекту та складання екзамену визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно''.

Студенту, який склав іспити, захистив дипломний проект відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста певної спеціальності і видається диплом.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше, як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань оцінки “добре", склав державний екзамен з оцінкою "відмінно", захистив дипломний проект  з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в творчій роботі, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається диплом з відзнакою.

Студент, який не склав екзамену або не захистив дипломний проект, допускається до повторного складання екзамену чи захисту дипломного проекту  упродовж 3-х років після закінчення коледжу.

8.14 Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних іконтрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими планами роботи коледжу. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

Навчально-методичне забезпечення в коледжі охоплює:

• державні стандарти освіти;

• навчальні плани;

навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

програми навчальної, виробничої та інших видів практик;

підручники і навчальні посібники;

інструктивно-методичний матеріал до семінарських, практичних і лабораторних занять;

індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

контрольні завдання до семінарських, практичних, лабораторних занять;

методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проектів.

9 МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Коледж має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями у встановленому законодавством порядку.

10 МАЙНО ТА КОШТИ КОЛЕДЖУ

10.1 Коледж є структурним підрозділом університету, має самостійний баланс, рахунки в Державному Казначействі України, в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України, найменуванням Міністерства освіти і науки України, Львівського національного аграрного університету і своїмнайменуванням.

10.2 З метою забезпечення діяльності коледж має майно, передане засновником в оперативне управління (споруди, будівлі, майнові комплекси, землю, обладнання, а також інше споживчого, соціально-культурного та іншого призначення).

10.3 Майно, що закріплене за коледжем, а також доходи від використання цього майна належать коледжу на правах оперативного управління.

10.4 Майно, що перебуває у державній власності та передане в оперативне управління коледжу, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

10.5 Майно коледжу, що забезпечує діяльність, визначену цим Положенням, не може бути предметам застави.

10.6 Фінансування: коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування.

10.7 Кошти коледжу, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

10.8 Додатковими джерелами фінансування коледжу є:

- кошти, одержані за навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до укладених договорів з юридичними і фізичними особами;

плата за надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами;

кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані коледжем на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

- доходи від реалізації продукції, навчально-виробничих майстерень, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- дотації з місцевих бюджетів;

кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів і доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

- валютні надходження;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, у тому числі з інших держав;

- інші доходи згідно із законодавством України.

10.9 Кошти, отримані коледжем як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти перебувають у розпорядженні коледжу за умови, якщо вони спрямовуються на діяльність, передбачену цим Положенням.

10.10 Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільнихпожертв юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів коледжу, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

10.11 У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування коледжу не зменшуються.

10.12 Бюджетні асигнування коледжу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

10.13 У коледжі можуть діяти торговельні та інші комерційні підприємства, в тому числі з функціями торговельно-посередницьких операцій, оптової, роздрібної, комерційної та виїзної торгівлі.

10.14 Оплата праці в коледжі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетів Міністрів України, та договорами.

10.15 Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій доплат працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначається окремим Положенням, яке затверджує директор коледжу.

11. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1 Коледж, відповідно до бюджетного кодексу України Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про Державне казначейство України" та інших інформативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності, подає їх до Міністерства освіти і науки України, Львівського національного аграрного університету, органів Державного казначейства України, Фіскальної служби, Державногокомітету статистики. Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

11.2. Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський, фінансовий і податковий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами діяльності.

11.3 Коледж здійснює консолідовану звітність з податку на додану вартість та подає в університет.

11.4 Директор і головний бухгалтер коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

11.5 Аудит діяльності коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

12. ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ, МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ

12.1 Матеріально-технічну базу та фінанси коледжу складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріали, вартість яких відображається на самостійному балансі.

Коледжу передаються Львівським національним аграрним університетом у користування та оперативне управління, будівлі, споруди, машини, обладнання транспортні засоби, засоби зв’язку, грошові кошти.

12.2 Коледж здійснює володіння землею та іншими природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності та законодавства.

Земельні ділянки надаються коледжу у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України, як державному навчальному закладу.

12.3 Функції управління майном, яке закріплене за коледжем, контроль за ефективністю його використання і зберігання здійснює Міністерство освіти і науки України, Львівський національний аграрний університет як органи управління майном коледжу.

Відчуження майна, яке закріплене за коледжем, здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки України та Львівським національним аграрним університетом в порядку, встановленому законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції коледжу.

12.4 Збитки, завдані коледжу внаслідок порушень його майнових прав громадянами, юридичними особами і Державними органами, відшкодовуються за рішенням суду або господарського суду.

12.5 Фінансування коледжу проводиться на нормативній основі за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету.

Джерелами фінансування є:

плата за надання послуг згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796;

- кошти, одержані за виконані коледжем роботи на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування коледжу не зменшуються. Бюджетні асигнування на освіту та спеціальні кошти не підлягають вилученню.

Кошти, одержані коледжем від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільним пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів коледжу, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

12.6 Оплата праці у Коледжі здійснюється згідно з положеннями Кодексу законів про працю, договорів та інших нормативно-правових актів України.

12.7 Форми і система оплати праці, умови і показники преміювання працівників коледжу, порядок встановлення надбавок, доплат та стипендій визначаються окремими Положеннями, які затверджуються директором коледжу.

13. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕДЖУ

13.1 Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) коледжу здійснюється університетом відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів".

13.2 Ліквідація коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Міністерством освіти і науки України.

Правонаступником коледжу буде Львівський національний аграрний університет.

До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України, Львівського національного аграрного університету та коледжу. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви і претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс коледжу і подає його в Міністерство освіти і науки України.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з коледжем, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі у встановлені терміни.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до Положення коледжу вносяться відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад, є його невід’ємною частиною і мають однакову юридичну силу.

Директор коледжу                                                       Н.Н.Сорочан

 

Останнє оновлення на Субота, 04 червня 2016, 12:52
 
Чернівецький коледж будівництва та архітектури, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Розробка сайту: cntgfy
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET