Проведення тижня циклової комісії 5.06010107 «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій» Тиждень циклової комісії
Проведення  декади  циклової комісії природничо-математичних дисциплін З 03.04.2017 по 14.04.2017  в коледжі проходила декада
Звіт про проведення декади циклової комісії спеціальності «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 20.03.2017р.
День відкритих дверей!!! 04 квітня 2017, 13.21 Новини
      Звіт про проведення декади циклової комісії спеціальності 5.06010101“ Будівництво та експлуатація будівель та

АвторизаціяВступ

Матеріали щодо вступу до коледжуПравила прийому на 2017 н.р. PDF Друк e-mail
Написав Карвацька Ж.К.   
Четвер, 08 червня 2017, 17:25

 

 

 

Правила прийому

до Чернівецького коледжу

Львівського національного аграрного університету у 2017 році

Провадження освітньої діяльності у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АЕ № 527884, дата отримання 26.01.2015 р., термін дії ліцензії  до 01.07.2019 р. та  акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста від 11.12.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за №670/30478.

І. Загальні положення

1.1. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спеціальностями (спеціалізаціями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2. До Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні проводиться на конкурсній пропозиції  незалежно від джерел фінансування.

1.5. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу,  надання місць у гуртожитку гарантовано. В коледжі є один гуртожиток коридорного типу на 360 ліжко-місць. В гуртожитку коледжу вступники поселяються по 2-3 особи в кімнату. Гуртожиток обладнаний кімнатами для особистої гігієни, кімнатою відпочинку та кімнатою для самопідготовки.

ІІ. Організація прийому до вищих навчальних закладів

2.1. Організацію прийому вступників до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету здійснює приймальна комісія (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом директора Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, який є її головою.  Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, затвердженим педагогічною радою Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу оприлюднюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

2.2. Директор Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов, Правил прийому до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3.  Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення  вищому навчальному закладу державного замовлення.

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на  веб-сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету в день прийняття або не пізніше наступного дня  після їх прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

3.3. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету має право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і зазначається у правилах прийому до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

3.4. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету приймає на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю осіб, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до коледжу

Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до коледжу.

Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до коледжу.

IV. Фінансування підготовки фахівців

4.1. Фінансування підготовки фахівців у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету у державних навчальних закладах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних навчальних закладах (регіональне замовлення);

за ваучерами;

за рахунок пільгових державних кредитів;

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за державним замовленням або кошти місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

4.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в державних і комунальних навчальних закладах за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у державних та комунальних навчальних закладах, якщо:

за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

4.5. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

4.6. Прийом до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету на всі спеціальності (спеціалізації) здійснюється на конкурсній основі незалежно від  джерел фінансування навчання.

V. Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

понеділок – п’ятниця   -  9-00   -   18-00 обідня перерва 13-00 – 14-00

cубота                           -   9-00  -    13-00

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі

базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати співбесіди і  вступні екзамени, що проводить Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету

о 18.00 годині 14 липня 2017 року

Строки проведення  співбесід та вступних екзаменів Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету

з 15 липня до 22 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 години 24 липня 2017 року

Термін виконання вимог до зарахування

за державним замовленням – не пізніше 12 години 29 липня 2017 року;

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12 години 31 липня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 14 серпня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 07 серпня 2017 року

5.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі  повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати співбесіди і  вступні екзамени, що проводить Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету

о 18.00 годині

01 серпня 2017 року

о 18.00 годині

07 серпня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині

08 серпня 2017 року

о 18.00 годині

08 серпня 2017 року

Строки проведення  співбесід Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету

02 – 04 серпня 2017 року

08  серпня 2017 року

Строки проведення  вступних екзаменів Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету

02 – 07 серпня 2017 року

08 – 11 серпня 2017 року

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих  до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди  та за квотою 2

о 12.00 годині

05 серпня 2017 року

о 12.00 годині

12 серпня 2017 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення для вступників за результатами співбесіди  та за квотою 2

до 18.00 годині

07 серпня 2017 року

до 18.00 годині

13 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди  та за квотою 2

не пізніше 12 години 08 серпня 2017 року

не пізніше

12 години

14 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1) на місця державного замовлення

не пізніше 12 години 09 серпня 2017 року

не пізніше

12 години

12 серпня 2017 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1) на місця державного замовлення

до 12.00 годині

12 серпня 2017 року

до 18.00 годині

13 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1)

на місця державного замовлення не пізніше 12 години

14 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 15 серпня 2017 року

на місця державного замовлення не пізніше 12 години 14 серпня 2017 року;за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 15 серпня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 21 серпня 2017 року

не пізніше 21 серпня 2017 року

5.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету

о 18.00 годині

01 серпня 2017 року

о 18.00 годині

01 серпня  2017 року

Строки проведення співбесід та вступних випробувань Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету

02 – 07 серпня 2017 року

02 – 07 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 години

09 серпня 2017 року

не пізніше 12 години

09 серпня 2017 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 години

12 серпня 2017 року;

не пізніше 12 години

12 серпня 2017 року;

Терміни зарахування вступників

на місця державного замовлення не пізніше 12 години 14 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 15 серпня 2017 року

на місця державного замовлення не пізніше 12 години 14 серпня 2017 року;

за кошти фізичних та юридичних (за умови виконання державного замовлення за відповідною спеціальністю – не пізніше 15 серпня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

21 серпня 2017 року

не пізніше

21 серпня 2017 року

VІ. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету

 

6.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Чернівецького коледжу ЛНАУ (далі - заява) в паперовій формі.

6.2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (визначені пунктом 3 розділу IV цих Умов);

мають право на зарахування за квотами-1, квотами-2 (визначені пунктом 5 розділу IV цих Умов);

мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

6.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

6.4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Чернівецького коледжу Львівського національного університету. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі в день прийняття заяви.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія  повідомляє вступникові про своє рішення  в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

6.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного (регіонального) замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

6.6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 3 розділу ІІІ цих Умов.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6.8  Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Умов, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу ІV цих Умов, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Умовами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

6.9 Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням, передбачені абзацами  п’ятим-одинадцятим пункту  розділу VIII цих Умов, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, передбачених в пункті 1 розділу VIII цих Умов або при укладанні договору про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

6.10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.11. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016р. та 2017р., крім випадків передбачених у розділах VIII, Xцих правил.

6.12. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката з загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі. (див. додаток 3).

6.13. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов на здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за державним або регіональним замовленням.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

6.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці)  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.17. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за                         № 614/27059.

VІI. Організація і проведення конкурсного відбору

7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмета (математика) (другий предмет).

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмету (Історія України), з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (другий предмет).

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

7.4. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

7.5. Додаткові бали за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становлять 5% від максимального конкурсного балу.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

VІII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі базової та повної  загальної середньої освіти

8.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету мають право:

 

визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статут ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в абзацах другому, третьому, шостому, дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці п’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та навчальних закладів у структурі переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Особи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та навчальних закладів у структурі переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

IX. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

9.1. Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ і пункту 6 розділу VII цих Правил для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу  спеціальність (спеціалізацію) у Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету.

9.2. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

9.3. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

9.4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Чернівецьким коледжем Львівського національного аграрного університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті та в приймальній комісії Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

9.5 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія  Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

9.7. Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

X. Зарахування за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету особи:

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);

10.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

10.3. Особи, зазначені в пункті 10.1, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.

10.4. Особи, зазначені в пункті 10.1, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

10.5. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу приймає рішення про можливість зарахування до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

XI. Зарахування в межах встановлених квот

11.1. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти в межах встановленої квоти-1 за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в абзаці другому – четвертому пункті 8.1 розділу VIII цих Правил.

11.2. Ці квоти встановлюються Чернівецьким коледжем ЛНАУ у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного  замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ цих Правил.

11.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановленої квоти-1 за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Особи, зазначені в пункті 11.1, не зараховані на навчання в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

11.4. Право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти в межах встановленої квоти-2 за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в абзаці сьомому пункті 8.1 розділу VIII цих Правил.

11.5. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в навчальних закладах у структурі уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

11.6. Зарахування осіб, визначених у пункті 11.4 цього розділу, відбувається в межах встановленої квоти-2 за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

XII. Право на першочергове зарахування

 

12.1 Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов'язків військової служби;

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1 ) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Умов.

12.2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

XІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

13.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних підставах.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

13.3 У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу відповідно до строків, визначених у розділі V цих Умов.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений у розділі V цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного цими Правилами, що впорядковуються відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного замовлення, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного замовлення відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

14.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

XV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або електронній  формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної  комісії Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

15.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил, не подали до приймальної  комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими  Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за кошти державного замовлення, крім випадків, визначених у розділах XVI, XVII та XVIIІ цих Правил.

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

16.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, визначених в пункті 1 розділу IX цих Умов.
16.2 Рішення щодо участі вступників у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним (регіональним) замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії навчального закладу та долучається до його особової справи.
16.3 Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу IX цих Умов.
Договір про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається правилами прийому.
16.4 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XVII. Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зарахованні на

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

1. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VIII цих Умов, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу X цих Умов.
2. Правом переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VIII цих Умов.
3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:
1) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням, визначені абзацами п'ятим - восьмому пункту 5 розділу IV цих Умов, незалежно від конкурсного бала;
2) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, передбачені абзацами другим, третім, дев'ятим-дванадцятим пункту 5 розділу IV цих Умов, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VII цих Умов, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);
3) особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, передбачені абзацами четвертим та тринадцятим пункту 5 розділу IV цих Умов, за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VII цих Умов, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);
4) особи, які не отримали право на місця за державним або регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIII цих Умов.
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, зазначених в підпунктах 1 - 4 цього пункту, проводиться за умови відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності - інших галузей знань цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, за відповідними спеціальністю та формою навчання), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.
Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому навчальному закладі. Навчальний заклад повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, навчальний заклад надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

XVIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Умов.
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XIV цих Умов.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до навчального закладу за власним бажанням, відраховані з навчального закладу за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що видається відповідний наказ.
4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (спеціалізації). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (спеціалізацією) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.6 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів X - XІІ цих Правил.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічною радою Чернівецького коледжу ЛНАУ протокол № 4 від 25 травня 2017 року

 

 

Погоджено Вченою радою Львівського національного аграрного університету   протокол № _____  від _____________ 2017 року

 

 

Голова приймальної комісії                                                     Н.Н.Сорочан

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                              С.В. Небельська

 

Останнє оновлення на Четвер, 08 червня 2017, 18:00
 
Прийом на навчання (ПТУ) PDF Друк e-mail
Написав Карвацька Ж.К.   
П'ятниця, 18 листопада 2016, 09:16

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО    НАЦІОНАЛЬНОГО    АГРАРНОГО     УНІВЕРСИТЕТУ

О  Г  О  Л  О  Ш  У  Є

П Р И Й О М     Н А     Н А В Ч А Н Н Я

за кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст з неповною вищою освітою

на 2017/2018 навчальний рік на  денну та заочну форму навчання:

1.Будівництво та експлуатація будівель і споруд - (на базі  освітньо-кваліфікаційного  рівня  кваліфікованого робітника) – технік-будівельник

2.Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання – (на базі  освітньо-кваліфікаційного  рівня  кваліфікованого робітника) – технік-механік

Фінансування за всіма формами навчання підготовки фахівців  проводиться за рахунок держбюджету, за кошти фізичних та юридичних осіб

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

За  денною формою - випускники  ПТУ та професійних ліцеїв  – 2 роки

За заочною формою - випускники  ПТУ та професійних ліцеїв  – 2 роки

Форма навчання

Освіта

Предмети,  з яких проводяться вступні випробування

Денна

Освітньо-кваліфікаційний  рівень  кваліфікованого робітника

Фахові випробування

Заочна

Освітньо-кваліфікаційний  рівень  кваліфікованого робітника

Фахові випробування

ДО   ЗАЯВИ   ВСТУПНИКИ   ДОДАЮТЬ:

1. Документ про освіту

2. Паспорт або свідоцтво про народження (копія)

3. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4

4. Ідентифікаційний   код  (копія)

5. Документи, що дають право на пільги

6. Військовий квиток (посвідчення про прописку до призовної дільниці)

7. Копію  трудової книжки або довідку  з місця роботи   (для працюючої молоді)

ДО  КОЛЕДЖУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ

Особи, які успішно витримали вступні випробування і пройшли за конкурсом.

ДОКУМЕНТИ  ПОДАЮТЬСЯ  В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ КОЛЕДЖУ

за адресою: м. Чернівці  вул. Доброго 4, тел. 068 582 91 66, 52-61-00, 52-69-33

сайт www.budcolege.cv.ua Ліцензія МОН  серія АЕ №527884  від. 26.01.2015р.

Зараховані на денну форму навчання  забезпечуються  стипендією та гуртожитком

Випускники коледжу  мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном в:

-  Львівському національному аграрному університеті

-  Чернівецькому національному університеті ім.Ю.Федьковича

-  Київському національному університеті будівництва та архітектури

-  Одеській державній академії будівництва та архітектури

 

Останнє оновлення на Понеділок, 06 березня 2017, 12:57
 
Прийом на навчання (денна форма) PDF Друк e-mail
Написав Карвацька Ж.К.   
П'ятниця, 18 листопада 2016, 09:16

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ     КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО    НАЦІОНАЛЬНОГО    АГРАРНОГО     УНІВЕРСИТЕТУ

О  Г  О  Л  О  Ш  У  Є

П Р И Й О М     Н А     Н А В Ч А Н Н Я

за кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст з неповною вищою освітою

на 2017/2018 навчальний рік на  денну та заочну форму навчання:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

1.Будівництво та експлуатація будівель і споруд - (на базі 9-ти,11-ти класів (на доповнення) – технік-будівельник.

2. Виготовлення  будівельних деталей  і  конструкцій - (на базі 9-ти та 11-ти класів(на доповнення) – технік-технолог

3. Опорядження  будівель і  споруд та  будівельний  дизайн - (на  базі  9-ти  та 11-ти класів (на доповнення) – технік-дизайнер.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 «ГАЛУЗЕВЕ  МАШИНОБУДУВАННЯ»

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

1.Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання – (на базі 9-ти, 11-ти класів (на доповнення) – технік-механік

За період навчання студенти здобувають робітничу професію та отримують свідоцтво:

технік-будівельник, технік-технолог –  «Робітник з комплексного  обслуговування  й ремонту будинків»

ІІ-розряду;

технік-дизайнер –  «Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів» ІІІ-розряду

технік-механік –  «Слюсар з паливної апаратури» ІІ-розряду.

На заочну форму навчання приймаються особи, що мають повну загальну середня освіту.

Фінансування  підготовки фахівців  проводиться за рахунок держбюджету, за кошти фізичних та юридичних осіб.

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

За денною формою - на базі  9-ти класів  – 4 роки    За заочною формою: - на базі 11-ти класів – 3 роки.

на базі 11-ти класів – 3 роки.

Форма навчання

Освіта

Предмети, з яких проводяться вступні випробування

Денна

Базова загальна середня 9 класів

Диктант з укр. мови

Тестування з математики

Повна загальна середня

11 класів

Сертифікати мінімум 100 б.:

1.з  укр. мови і літератури

2. математика або історія України

Приймаються сертифікати 2016-2017 років

Заочна

Повна загальна середня

11 класів

Сертифікати мінімум 100 б.:

1.з  укр. мови і літератури

2. математика або історія України

Приймаються сертифікати 2008-2017 років

ДО   ЗАЯВИ   ВСТУПНИКИ   ДОДАЮТЬ:

1. Документ про освіту                                      4. Ідентифікаційний код (копія)

2. Сертифікати ЗНО                                           5. Паспорт або свідоцтво про народження (копія)

3. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4       6. Документи, що дають право на пільги

ДО  КОЛЕДЖУ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ особи, які успішно витримали вступні випробування і пройшли за     конкурсом.

ДОКУМЕНТИ  ПОДАЮТЬСЯ  В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ КОЛЕДЖУ

за адресою: м. Чернівці  вул. Доброго 4, тел. 0660428564, 52-61-00, 52-69-33

сайт www.budcolege.cv.ua Ліцензія МОН  серія АЕ №527884  від. 26.01.2015р.

Зараховані на денну форму навчання  забезпечуються  стипендією та гуртожитком.

 

Випускники коледжу  мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

 

Випускники коледжу  мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном в:

-  Львівському національному аграрному університеті

-  Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича

-  Київському національному університеті будівництва та архітектури

-  Одеській державній академії будівництва та архітектури

 

Останнє оновлення на Понеділок, 06 березня 2017, 12:59
 
Вартість навчання студентів на 2016 н.р. PDF Друк e-mail
Написав Карвацька Ж.К.   
Середа, 20 липня 2016, 10:55

 

 

 

Додаток до наказу № 35 - з

від 29 березня 2016 року

Вартість одного року навчання становить

Спеціальність 192 " Будівництво та цивільна інженерія"

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн (технік-дизайнер-будівництво)

8.000 грн

Будівництво та експлуатація будівель і споруд (технік - будівельник)

7.000 грн.

Виготовлення будівельних деталей і конструкцій (технік - технолог)

6.500 грн.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Будівництво та експлуатація будівель і споруд ( технік-будівельник )

5.000 грн.


Спеціальність 133 " Галузеве машинобудування"

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Експлуатація  та ремонт підйомно-транспортних будівельних і дорожніх машин і обладнання (технік - механік)

6.500 грн.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Експлуатація  та ремонт підйомно-транспортних будівельних і дорожніх машин і обладнання (технік - механік)

5.000 грн.

 

 

Останнє оновлення на Середа, 20 липня 2016, 11:54
 
Програма для фахового вступного випробовування PDF Друк e-mail
Написав Карвацька Ж.К.   
П'ятниця, 15 липня 2016, 16:33

Матеріалознавство.

Загальні відомості про матеріали. Фізичні, хімічні та механічні властивості будівельних матеріалів. Матеріали для підготовки і обробки поверхонь для штукатурних і малярних робіт. Мінеральні в'яжучі та добавки до них. Заповнювачі для розчинів. Матеріали для малярних робіт (фарби, пігменти, клеї, оліфи, лаки, наповнювачі). Розчини, шпаклівки і фарбувальні склади. Шпалери. Матеріали для плиточних робіт. Обшивочні великорозмірні листи. Мастики. Матеріали для мулярних робіт.

Спецтехнологія.

Загальні відомості про будівлі і будівельні роботи. Класифікація і загальна характеристика опоряджувальних робіт. Технологічні процеси оштукатурення поверхонь. Механізація штукатурних робіт. Технологічні процеси личкування поверхонь різними видами плиток. Технологічні процеси оклеювання поверхонь шпалерами. Технологія пофарбування поверхонь водяними складами. Технологія пофарбування поверхонь не водяними складами. Найпростіші малярні оздоблення поверхонь. Особливості виконання опоряджувальних робіт в різних кліматичних умовах. Ремонтні роботи. Контроль якості опоряджувальних робіт. Сучасні нові технології опоряджування поверхонь. Основи технології цегляного мурування. Цегляне мурування з однорядною та багаторядною системою перев'язки швів. Мурування перемичок. Бутове та бутобетонне мурування. Матеріали для приготування бетонної суміші. Укладка бетонної суміші в опалубку і на площадки. Армування бетонних конструкцій. Опалубочні роботи. Догляд за бетоном.

Конструкції будівель.

Класифікація будівель по призначенню. Види фундаментів. Конструкції зовнішніх та внутрішніх стін і перегородок. Класифікація підлог в залежності від місця їх влаштування. Елементи кроквяної системи. Класифікація і види покрівель. Опоряджувальні роботи на території після закінчення будівництва

Основи охорони праці.

Зміст поняття «Охорона праці». Інструктування з безпеки праці. Виробничий травматизм та профзахворювання. Спеціальне навчання з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою. Об'єктивні та суб'єктивні засоби захисту. Засоби індивідуального та колективного захисту. Причини виникнення пожеж. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Горіння речовин. Гасіння та профілактика пожеж. Електрика промислова, статична, атмосферна. Колективні та індивідуальні засоби захисту. Захист від статичної електрики. Захист споруд від блискавки. Перша допомога при пораненнях, переломах, кровотечі. Перша допомога при непритомності, тепловому ударі, опіках. Перша допомога при утепленні, отруєнні, ураженні електричним струмом. Поняття про виробничу санітарію. Фізіологія праці. Техніка безпеки під час виконання земляних, бетонних, мулярних, штукатурних, малярних і покрівельних робіт.

Перелік питань

фахового випробування

1. Назвіть конструктивні стінові матеріали.

2. Які види розчинів Ви знаєте ?

3. Назвіть основні конструктивні елементи промислової будівлі.

4. Опишіть види цегли та дайте їх розміри.

5. Назвіть основні елементи дерев’яного даху.

6. Опишіть порядок цегляної кладки стіни товщиною в 1.5 цегли.

7. Опишіть види міжповерхових перекрить.

8. Які види в’яжучих матеріалів Ви знаєте ?

9. Де можна застосувати гіпсову штукатурку ?

10. Як захищають пиломатеріали від гниття та горіння ?

11. Як і яких розмірів влаштовуються вентиляційні канали у цегляних стінах?

12. Опишіть технологію влаштування утеплення фасаду пінопластом.

13. Види гіпсокартону. Для чого він застосовується ?

14. Назвіть матеріали для влаштування підлог.

15. Опишіть технологію виконання цегляної кладки „під розшивку”.

16. Опишіть технологію заповнення віконних прорізів металопластиковими блоками.

17. Опишіть способи влаштування примикань стін при цегляній кладці.

18. Назвіть покрівельні матеріали.

19. Опишіть технологію влаштування бетонних підлог.

20. Назвіть збірні залізобетонні елементи каркасної промислової будівлі.

21. Опишіть порядок кріплення слідуючих покрівельних матеріалів до обрешітки : металочерепиці, асбестоцементних хвильових листів, картин металевої покрівлі, черепиці.

22. Для чого застосовується гіпсокартон.Види гіпсокартону.

23. Опишіть технологію виконання цегляної кладки „в пустошовку”

24. Як класифікується цегляна кладка? Назвіть інструменти для цегляної кладки.

25. Назвіть основні елементи крокв'яної системи.

26. Опишіть технологію заповнення віконних прорізів дерев’яними блоками.

27. З яких конструктивних елементів складається житловий будинок ?

28. Опишіть технологію влаштування гіпсокартонних перегородок по металевому каркасу.

29. Які матеріали використовуються для влаштування зовнішніх стін ?

30. Як захищаються закладні деталі від корозії в збірних залізобетонних конструкціях ?

31. Які лицювальні матеріали Ви знаєте ?

32. Опишіть технологію влаштування монолітного стрічкового фундаменту.

33. Назвіть конструктивні елементи безкаркасної збірної залізобетонної будівлі.

34. Які види скла Ви знаєте ?

35. Опишіть технологію влаштування монолітної залізобетонної колони висотою 6 м.

36. Опишіть технологію влаштування паркетної підлоги „по чорновій підлозі”.

37. Опишіть технологію влаштування арочних перемичок із цегли.

38. Опишіть технологію монтажу та кріплення 24-х метрової залізобетонної ферми.

39. Яка цегла застосовується для кладки вентиляційних та димивих каналів ?

40. Опишіть технологію влаштування підлоги із ламінаду.

41. Опишіть технологію влаштування паркетної підлоги по цементній стяжці.

42. Як виконується антиперування елементів крокв’яної системи ?

43. Опишіть технологію лицювання стін на основі клеючих сумішей.

44. Назвіть види фундаментів.

45. Опишіть види та основні елементи пальових фундаментів.

46. Опишіть технологію альфрейних робіт.

47. Назвіть основні елементи сільськогосподарської будівлі.

48. Опишіть технологію влаштування маячної штукатурки.

49. Опишіть технологію влаштування вертикальної та горизонтальної гідроізоляції.

Фахівець освітньо - кваліфікаційного рівня технік-механік з напряму «Машинобудування» повинен забезпечити ефективне використання підйомно - транспортних, будівельних, дорожніх, машин і обладнання, на об'єктах будівельного профілю, якісні монтажні і пусконалагоджувальні роботи із введення в експлуатацію вказаних машин і обладнання. Він повинен забезпечити надійну роботу техніки, вчасне і якісне її обслуговування, ремонт та зберігання, впроваджувати новітні технології у виробничий процес, аналізувати стан охорони праці у виробничому підрозділі, вплив виробничої діяльності підрозділу на екологічну обстановку.

Вступ на спеціальність 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» на базі молодшого спеціаліста проводиться за результатами фахового вступного випробування. Екзаменаційний білет складається з 3-х питань, які диференціюються за ступенем важкості і в разі правильної відповіді оцінюються максимальною кількістю балів: запитання 1 – до 40 балів; запитання 2—до 30 балів; запитання 3 – до 30 балів.

Програма фахового вступного випробування включає контроль знань, вмінь і навиків із дисциплін: «Технічна механіка», «Загальна електротехніка з основами автоматики», «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Гідравліка, гідро-та пневмоприводи», «Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі та трактори», «Експлуатаційні матеріали», «Електрообладнання і засоби автоматизації», «Спецтехнологія», «Експлуатація машин», «Ремонт машин», «Економіка підприємництва», «Охорона праці».

Під час випробувань вступник повинен показати:

- знання з основ загальнотехнічних дисциплін;

- володіння практичними вміннями і навиками розвязку виробничих
задач;

- вміння організувати роботу виробничих підрозділів, забезпечувати
безпечні умови праці в них.

Програми дисциплін

Технічна механіка. З'єднання деталей. Сили, що діють на елементи конструкції Розтяг і стиск. Зсув. Кручення. Поняття про стійкість елементів конструкцій. Найпростіші розрахунки на міцність при розтягу та стиску.

Загальна електротехніка з основами автоматика. Джерела електричної енергії. Електричні двигуни. Електричні схеми. Схеми вимірювання електричних величин. Електричні машини та обладнання, введення їх в дію. Обслуговування електричних машин.

Матеріалознавство і технологія конструкційннх матеріалів. Загальні
відомості про метали. Чавуни. Вуглецеві сталі Термічна і хімікотермічна обробка. Леговані сталі і сплави. Кольорові метали і сплави. Порошкові матеріали. Застосування металів.

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Основи взаємозамінності та стандартизації Прилади для вимірювання деталей сільськогосподарської техніки. Придатність деталей до використання. Державні стандарти України.

Гідравліка, гідро-та пневмоприводи. Основні терміни та визначення. Найпростіші розрахунки гідравлічних величин. Основні закони гідравліки. Гідравлічні машини та обладнання. Загальні поняття та визначення гідроприводу. Робочі рідини об’ємних гідроприводів. Об'ємні гідромашини. Гідроапаратура. Пневмоприводи. Ущільнювальні пристрої. Монтаж та експлуатація гідроприводу. Гідродинамічні передачі.

Двигуни внутрішнього згорання, автомобілі та трактори. Види двигунів, їх загальна будова. Принцип дії та будова дизельних і карбюраторних двигунів. Загальна будова трактора і автомобіля. Системи двигунів. Електрообладнання тракторів та автомобілів. Трансмісії тракторів та автомобілів. Органи керування. Основні регулювання агрегатів, вузлів та механізмів машин.

Експлуатаційні матеріали. Види палив, їх маркування. Склад палива, його вплив на роботу двигуна. Методика визначення експлуатаційних показників палив та олив. Мастильні матеріали. Технічні рідини.

Електрообладнання і засоби автоматизації. Характеристика електрообладнання, особливості його використання. Випробовування електрообладнання. Обслуговування пуско-захисної та регулювальної апаратури. Експлуатація засобів автоматизації.

Спецтехнологія. Особливості будови сучасних автомобілів і автобусів. Стандартизація та контроль якості. Призначення та види діагностичного обладнання. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів.

Експлуатація машин. Експлуатаційні властивості та комплектування агрегатів. Використання машин у технологічних процесах. Технічне забезпечення працездатності машин. Матеріально технічна база  технічного обслуговування машин. Забезпечення машин нафтопродуктами. Організація і технологія зберігання машин.

Ремонт машин. Загальний технологічний процес ремонту машин і обладнання. Способи відновлення деталей. Технологія усунення дефектів типових деталей. Забезпечення якості продукції ремонтного виробництва.

Економіка підприємництва. Галузева структура економіки України. Структура і механізм функціонування ринкової економіки. Підприємство як форма діяльності у умовах ринкової економіки. Основи організації управління підприємства. Ефективність використання виробничих фондів. Оплата праці.

Охорона праці. Правові та організаційні основи охорони  праці. Основи безпеки праці в галузі. Основи пожежної безпеки. Основи електробезпеки

 

Охорона навколишнього середовища. Надання першої допомоги. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні  огляди.

Перелік питань фахового випробовування

1. Поясніть класифікацію автомобілів.

2. Поясніть загальну конструкцію автомобіля.

3. Призначення, розташування та взаємодія основних агрегатів та механізмів автомобіля.

4. Призначення і класифікація двигунів.

5. Загальна будова двигуна (механізми та системи)

6. Багатоциліндрові двигуни.

7. Основні поняття роботи двигуна внутрішнього згоряння: верхня та нижня мертві точки, хід поршня, радіус кривошипа, об’єм камери згорання, робочий та повний об’єм циліндра, літраж двигуна, ступінь стиску.

8. Призначення кривошипно-шатунного механізму та його будова (рухомі та нерухомі деталі).

9. Взаємодія деталей кривошипно-шатунного механізму.

10. Тепловий баланс двигуна.

11. Розподіл теплоти, що утворилась внаслідок згоряння паливо-повітряної суміші.

12. Призначення та класифікація механізмів газорозподілу.

13. Будова та принцип дії механізмів газорозподілу з шестерневим, ланцюговим та пасовим приводом.

14. Кріплення двигуна до рами або підрамника автомобіля.

15. Необхідність мащення поверхонь тертя

16. Призначення та класифікація систем охолодження.

17. Будова та робота системи рідинного охолодження.

18. Призначення приладів системи рідинного охолодження, місце їх встановлення та кріплення.

19. Призначення системи живлення карбюраторних двигунів

20. Будова та робота системи живлення карбюраторних двигунів.

21. Суть комбінованої системи мащення.

22. Способи подачі масла до поверхонь тертя.

23. Будова та робота системи. Розміщення приладів системи мащення.

24. Особливості будови впускних та випускних патрубків карбюраторних двигунів.

25. Розміщення та кріплення приладів системи живлення.

26. Будова і принцип дії найпростіших приладів системи живлення: паливного бака, паливних та повітряного фільтрів, глушника шуму відпрацьованих газів.

27. Призначення та типи трансмісій.

28. Призначення, розміщення та кріплення приладів електрообладнання автомобіля: акумуляторної батареї, генератора, стартера, контрольно-вимірювальних приладів, приладів системи освітлення та сигналізації.

29. Призначення та класифікація систем запалювання.

30. Будова і принцип дії батарейної системи запалювання.

31. Призначення, розміщення та кріплення елементів механічної трансмісії: зчеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі, диференціалу, півосей.

32. Будова передньої не ведучої осі автомобіля.

33. Будова та принцип дії карданної передачі і півосей.

34. Призначення, будова та кріплення дискових і бездискових коліс

35. Призначення, класифікація та будова рам автомобіля (лонжеронної та хребтової).

36. Призначення, будова, місце встановлення та кріплення пружних елементів підвіски автомобіля: ресор, пружин.

37. Призначення та кріплення амортизаторів.

38. Призначення ходової частини.

39. Призначення і будова камерних і безкамерних шин, радіальних шин.

40. Основні типи кузовів легкових автомобілів: седан, лімузин, фаетон, кабріолет, універсал, хетчбек.

41. Призначення та класифікація рульового керування.

42. Суть планово-попереджувальної системи.

43. Загальна будова та принцип дії рульового керування.

44. Загальна будова гальмівної системи (гальмівні механізми та гальмівні приводи).

45. Будова та робота гальмівної системи з гідроприводом.

46. Призначення та класифікація гальмівних систем.

47. Місце встановлення елементів рульового керування.

48. Місце встановлення елементів гальмівних систем.

49. Призначення та будова кузова і платформи вантажного автомобіля

50. Види технічного обслуговування, загальна їх характеристика та періодичність виконання.

51. Будова та робота гальмівної системи з пневмоприводом.

52. Можливі неполадки кривошипно-шатунного і механізму газорозподілу та способи їх усунення.

53. Призначення технічного обслуговування.

54. Будова та робота стоянкового гальма.

55. Будова кузова легкового автомобіля і автобуса.

56. Особливості процесу на станціях технічного обслуговування.

57. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування (регламентні роботи).

58. Методи організації виробництва ТО.

59. Призначення та будова буксирного пристрою.

60. Технологічний процес технічного обслуговування в автотранспортному підприємстві.

61. Можливі неполадки системи живлення карбюраторних двигунів та способи їх усунення.

62. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи охолодження (регламентні роботи).

63. Можливі неполадки системи мащення та способи їх усунення.

64. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування агрегатів трансмісії (регламентні роботи).

65. Можливі неполадки системи охолодження та способи їх усунення.).

66. Заміна масла, промивання системи та її приладів.

67. Промивання системи від накипу та шламу.

68. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи мащення (регламентні роботи).

69. Можливі неполадки рульового керування та способи їх усунення.

70. Можливі неполадки агрегатів трансмісії (зчеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі) та способи їх усунення.

71. Можливі неполадки гальмівної системи та способи їх усунення.

72. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування гальмівної системи (регламентні роботи).

73. Технічне обслуговування рами та тягово-зчіпного пристрою.

74. Перевірка герметичності гідро- та пневмоприводу.

75. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування рульового керування (регламентні роботи).

76. Можливі неполадки кузова і кабіни та способи їх усунення.

77. Можливі неполадки ходової частини та способи їх усунення.

78. Технічне обслуговування коробки передач, роздавальної коробки, карданної передачі та редуктора головної передачі.

79. Кріпильні та мастильні роботи кузова та кабіни.

80. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування кузова та кабіни (регламентні роботи).

81. Прибирання та мийка кабіни і кузова.

82. Види ремонту автомобілів та їх агрегатів (капітальний, поточний).

83. Суть планово-попереджуючої системи ремонту.

84. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи живлення карбюраторних двигунів (регламентні роботи

85. Поясніть які існують способи відновлення деталей. Приклади використання кожного із способів.

86. Суть процесу дефектування та його задачі. Сортування деталей при дефектуванні.

87. Організація поточного ремонту в автотранспортних підприємствах та на станціях технічного обслуговування автомобілів.

88. Організаційні форми ремонту: ремонт на універсальних та спеціалізованих постах, потокова форма ремонту.

89. Характерні дефекти деталей. Методи контролю при дефектуванні.

90. Обособлений та не обособлений методи ремонту.

 

 


Останнє оновлення на Середа, 20 липня 2016, 11:57
 


Чернівецький коледж будівництва та архітектури, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting
Розробка сайту: cntgfy
Український рейтинг TOP.TOPUA.NET